ข่าว

"ครม." วันนี้ ถกจุดยืนไทยกรณี รัสเซีย-ยูเครน-มาตรการช่วยน้ำท่วม 5 จว.ใต้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน จับตาวาระ "ครม." วันนี้ พิจารณาท่าทีจุดยืนไทยต่อสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน- มาตรการเยียวยาเร่งด่วนน้ำท่วม 5 จังหวัดภาคใต้

การประชุม "ครม." วันนี้ ( 1 มี.ค. 65 )มีวาระสำคัญผลการประชุมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนและมาตรการรองรับในด้านต่าง ๆ ของไทยเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นอกจากนี้จะมีการหารือถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเร่งด่วนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 5จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา พัทลุง และปัตตานี

 

เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ

-การเพิ่มทุนบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

 

-ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 (เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41) เพื่อศึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงหมายเลข 348 เชื่อมโยงอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว-เภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

-ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครั้งที่ 3/2564เรื่อง การให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ

 

-ขออนุมัติในหลักการจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสูงเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก


 

-ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ

 

-ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. ….

 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเกี่ยวกับภาษีอากร)

 

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474

 

ร่างกฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

การโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่คู่สัญญาในการขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ขออนุมัติหลักการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง ร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

เรื่องที่คาดว่าจะเข้า ครม. ในวาระเพื่อพิจารณา เพิ่มเติม/จร อาทิ ขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

 

เรื่องวาระสำคัญของรัฐบาล อาทิ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565

 


 

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ "ครม." เห็นชอบ/อนุมัติ อาทิ รายงานผลการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีคัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา)

 

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พ.ศ. ….ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ….

 

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564

 

เรื่องเพื่อทราบ อาทิ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี 2564 ทั้งปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 การแต่งตั้งโฆษกกระทรวง รองโฆษกกระทรวง และผู้ช่วยโฆษกกระทรวงมหาดไทย

 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 6

 

รายงานความก้าวหน้าโครงการอาคารแสดงประเทศไทย งาน World Expo 2020 Dubai สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 3/2564

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ