ข่าว

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ 5 ทหาร "เรียกคืนเครื่องราชฯ" ประพฤติชั่วร้ายแรง-หนีทหาร

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ 5 ทหาร "เรียกคืนเครื่องราชฯ" ประพฤติชั่วร้ายแรง-หนีทหาร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารและ "เรียกคืนเครื่องราชฯ" 5 นายทหารยศ พันเอก -นาวาโท - นาวาตรี - ร้อยเอกหญิง - ร้อยโท มีทั้งฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง - หนีราชการทหาร - ทําร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และ "เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์" ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2501

 

 

ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507 ข้อ 2 และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับ ดังนี้

๑. พันเอก วัลลภ ตันติวรรธณ์ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ และเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

 

๒. นาวาโท วีรฉัตร ยศสุวรรณ สังกัดกองทัพเรือ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากกระทําผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

 

๓. นาวาตรี อาทิตย์ เขียวประเสริฐ สังกัดกองทัพเรือ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ และเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน และเหรียญจักรมาลา

 

๔. ร้อยเอกหญิง พรรษมนตร์ ทรัพย์สุขศานต์ หรือยืนยง สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เนื่องจากต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ในความผิดฐานทําร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

 

ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง ๔ รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ 5 ทหาร "เรียกคืนเครื่องราชฯ" ประพฤติชั่วร้ายแรง-หนีทหาร

 

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ 5 ทหาร "เรียกคืนเครื่องราชฯ" ประพฤติชั่วร้ายแรง-หนีทหาร

ขณะเดียวกันได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและ "เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์"

 


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยโท วรวุฒิ วรรณประสาท นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒


 

 

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ที่ได้รับพระราชทาน ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

ทั้งนี้ ร้อยโท วรวุฒิ วรรณประสาท เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ 5 ทหาร "เรียกคืนเครื่องราชฯ" ประพฤติชั่วร้ายแรง-หนีทหาร

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด