ข่าว

เดินหน้าโครงการนำลูกหลาน "เกษตรกร "กลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าโครงการนำลูกหลาน "เกษตรกร "กลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ตั้งเป้าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้คนละไม่น้อยกว่า 1.2 หมื่นบาทต่อเดือน

กรมส่งเสริมสหกรณ์อัดความรู้ด้านตลาดต่อยอดโครงการลูกหลาน "เกษตรกร"กลับบ้านปี  65  วางเป้าสร้างรายได้เพิ่มให้ "เกษตรกร" 1.2หมื่นบาทต่อคนต่อเดือน เพิ่มจากปี 64 ร้อยละ 3

 

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เปิดเผยว่า กรมได้เดินหน้าโครงการนำลูกหลาน "เกษตรกร" กลับบ้าน ปี 2565  ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของโครงการ (2563-2565) ในปี 65 จะเน้นการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ซึ่งกรมตั้งเป้าว่า "เกษตรกร" จะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ3 จากปี 64 คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าโครงการประมาณ 884 คน โดยคัดเลือกเกษตรกรในโครงการจากทุกจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายร่วมแล้ว 1,122 คน งบประมาณดำเนินการ  2.5 ล้านบาท

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายเดิมกว่า 500 ราย กรมจะมุ่งสนับสนุนองค์ความรู้ รวมไปถึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งจะพัฒนาต่อยอดแต่ละ Cluster โดยใช้ หัวขบวนของแต่ละ Cluster เป็นหลักในการขับเคลื่อนด้านการตลาด เพื่อให้สามารถขยายเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า ขยายตลาดในวงกว้างต่อไป ทั้งนี้กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินการและรายงานทุก 2 เดือนเพื่อให้โครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ

เดินหน้าโครงการนำลูกหลาน "เกษตรกร "กลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

สำหรับการจัดอบรมนั้นมาจากผลสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่พบว่า "เกษตรกร" ที่เข้าโครงการร้อยละ 77 ต้องการให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการวางแผนการผลิตและการเพิ่มช่องทางการตลาด ในปีสุดท้ายของโครงการนี้ การต่อยอดครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากเมื่อเริ่มต้นโครงการในปีแรก เป็นปีการสร้างโอกาสในการกลับบ้านสร้างฐานด้านการเกษตรและกรมเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนา การให้ความรู้และวางแผนการผลิต มาต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่ายในปี 65

เดินหน้าโครงการนำลูกหลาน "เกษตรกร "กลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

คือการติดอาวุธทางปัญญาด้านการตลาด การจัดหาสินค้า การรวบรวมผลผลิต การออม การบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรเชื่อมั่นว่า"เกษตรกร"ที่เข้าโครงการนี้จากนี้ไปสามารถยืนได้และมีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้นโดยมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการสร้างอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคง ในการสร้างงาน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและที่สำคัญคือการทำให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกอย่างแท้จริง

เดินหน้าโครงการนำลูกหลาน "เกษตรกร "กลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการประเมินโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านที่ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์( ปี2563-64) จากการสำรวจเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 500 คน พบว่า 

 

1."เกษตรกร" สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการลดการใช้สารเคมีหลังเข้าร่วมโครงการรวม 2,406,408 บาทต่อปี  

 

2. เกษตรกรร้อยละ 77.02 มีความพึงพอใจต่อโครงการในด้านการประสานงานหลักสูตรอบรมรูปแบบการดำเนินการและวิทยากร 

 

3. เกษตรกรร้อยละ 88.90  มีคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ที่ดีขึ้นหลังร่วมโครงการโดยมีความเห็นว่า คุณภาพชีวิตดีขึ้นเนื่องจากสุขภาพดี ลดความเครียด ลดความเสี่ยงเรื่องสารเคมีและมลพิษทางอากาศ เกิดความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ชุมชน มีการออมและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

 

4. เกษตรกรร้อยละ 99.40  มีการดำเนินการได้ตามแผนการผลิต  มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เฉลี่ยรายละ 8,954 บาทต่อเดือน 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด