ข่าว

"ครม."วันนี้ ปรับพิกัดภาษีใหม่ ดึงเศรษฐีต่างชาติ- ชง MOU แรงงานไทย-ซาอุฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน "ครม." วันนี้ เคาะแพ็คเกจภาษีดึงดูดเศรษฐีต่างชาติ ปรับพิกัดภาษีสรรพสามิตใหม่ ลด-ยกเว้นอากรนำเข้ารถยนต์อีวีทั้งคัน-ชง MOU แรงงานไทย-ซาอุฯ - ขออนุมัติประกันราคายางพารา-ปาล์มน้ำมัน

22  ก.พ.65 ประชุม "ครม." วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระสำคัญ ดังนี้

 

เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติครั้งที่ 1/2564 และขออนุมัติดำเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565

 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย)

 

ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูป (CBU)

 

ขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

 

การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พ.ศ. 2564-2568 และกรอบผลลัพธ์การปฏิบัติงาน (SOMSWD Work Plan 2021-2025 and Its Results Framework)

 

แผนปฏิบัติการด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิ (พ.ศ.2564-2575) ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….

 

การยกเลิกการบังคับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง กานจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา แก่สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง

 

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม 2565

 

 

เรื่องวาระสำคัญของรัฐบาล อาทิ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำและทัณฑสถาน จากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงยุติธรรม

 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565

 

เรื่องเพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ

 

ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ

 

ร่างกฎกระทรวงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องกำเนิดรังสีเป็นเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. …. ร่างกฎกระทรวงอัตราความเข้มข้นของวัสดุที่ประกอบอยู่ในแร่หรือสินแร่เพื่อให้แร่หรือสินแร่นั้นเป็นวัสดุต้นกำลัง พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงวัสดุนิวเคลียร์ที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ

 

เรื่องเพื่อทราบ

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมติครม. เรื่อง การรับรายงานผลดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

สรุปผลการหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น

 

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม 2565

 

แนวทางการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ของไทย ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการขนส่งเอสแคป ครั้งที่ 4 ผลการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 41

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ