ข่าว

สสส. ส่งเสริม "ความมั่นคงทางอาหารสงขลา"

สสส. ส่งเสริม "ความมั่นคงทางอาหารสงขลา"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สสส. ส่งเสริม "ความมั่นคงทางอาหารสงขลา" ให้ผู้ผลิตทางการเกษตรมีความตระหนักในการสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย แหล่งอาหารชุมชนความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมชุมชน

สำนักงาน ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมประชุมและรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์​แบบมีส่วนร่วม(SDGsPGS)​ โดยได้รับเกียรติ จากนาย ไพรเจน  มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน  ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย โครงการอาหารปลอดภัยและพัฒนาต้นแบบ"ความมั่นคงทางอาหาร"ในชุมชน โรงเรียน ร้านอาหาร 

 

โดยดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วน กิจกรรม "นวัตกรรรมชุมชนอัจฉริยะเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร แหล่งอาหารปลอดภัยภาคใต้" และประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมภายใต้มาตรฐานSDGsPGS  เพื่อให้ผู้ผลิตทางการเกษตรมีความตระหนักในการสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย แหล่งอาหารชุมชน "ความมั่นคงทางด้านอาหาร" ด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมชุมชน

 

โดยรูปแบบการขับเคลื่อนของภาคประชาชนที่มุ่งเน้นความเป็นเครือข่ายสร้างสรรค์ เน้น รู้ รัก สามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ร่วมกันส่งเสริมและยกระดับเกษตรกรจากภาคีที่เข้าร่วมมีทั้งเกษตรกรที่เป็นต้นน้ำที่ขับเคลื่อนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคใต้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4 ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา และจังหวัดอื่นๆ

สสส. ส่งเสริม "ความมั่นคงทางอาหารสงขลา"

ศูนย์เรียนรู้ฟาร์มตัวอย่าง ที่มีส่วนราชการช่วยหนุนเสริม มีสถาบันการศึกษา ให้ความรู้และต่อยอดนวัตกรรม และสำนักบ่มเพาะวิชาการวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ช่วยพัฒนานวัตกรรมชุมชนในกระบวนการปลายน้ำ และยังมีภาคเอกชนที่เป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ได้มาพบกับเกษตรกรตัวจริงเป็นคู่ค้ากัน ซึ่งสามารถวางแผนการผลิตร่วมกับผู้ประกอบการด้านอาหารถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและมีกระบวนการครบระบบห่วงโซ่อาหาร

สสส. ส่งเสริม "ความมั่นคงทางอาหารสงขลา"

และภาคีเครือข่ายที่เชื่อมโยง นวัตกรรมเกษตรปลอดภัยผสมผสาน ผ่านระบบกลไก SDGs PGS ที่เป็นกลไกในการพัฒนาที่ยั่งยืนจากภาคเกษตรต้นน้ำยกระดับศักยภาพเกษตรกร สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชุมให้เข้มแข็ง ด้วยยุทธศาสตร์ในชุมชนมาใช้กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะมีการขยายผลไปสู่การส่งเสริมให้เกิดตลาดอาหารปลอดภัย ตลาดเขียว ในชุมชน

 

 

และสหกรณ์ในโรงเรียนเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันอย่างน้อยร้อยละ 50 สามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าวัตถุดิบ กระจายผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัย ผ่านร้านอาหาร เพื่อส่งมอบอาหารที่ปลอดภัย ควบคู่องค์ความรู้โภชนาการ สื่อสาร รณรงค์ลดโรคNCD's ให้แก่ผู้บริโภค และผลักดันให้เป็นภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด