ข่าว

ชาวดีเซลเฮ "ราคาน้ำมัน" กลุ่มดีเซล ปรับลด 2 บาท/ลิตร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กลุ่มผู้ค้าน้ำมัน OR และบางจากปรับลด "ราคาน้ำมัน" กลุ่มดีเซล 2 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินคงราคาเท่าเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้

วันนี้ 17 ก.พ.65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2565 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ2 ให้ยกเลิกความใน(1)และ (2) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตรา ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สถานการณ์ราคาน้ํามันดิบและเชื้อเพลิง ประเภทต่าง ๆ ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพและต้นทุนในการประกอบกิจการของประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ 


ดังนั้น เพื่อลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์ราคาสินค้าในประเทศปรับตัวสูงขึ้น 

 

รวมทั้งเพื่อให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในทุกภาคส่วน ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาในช่วงที่ประเทศยังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สมควรลดอัตรา "ภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล" และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กลุ่มผู้ค้าน้ำมัน OR และบางจากแจ้ง ปรับลด "ราคาน้ำมัน" โดยน้ำมันในกลุ่มดีเซล ปรับลด 2 บาท/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มเบนซินราคาคงเดิม  มีผลวันที่ 18 ก.พ. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป


"ราคาน้ำมัน" กลุ่มดีเซลปรับลด 2 บาท/ลิตร 


น้ำมันดีเซล พรีเมียม B7   อยู่ที่ 33.96 บาท 

น้ำมันดีเซล B7          อยู่ที่ 27.94บาท

น้ำมันดีเซล                     อยู่ที่ 27.94  บาท

น้ำมันดีเซล B20         อยู่ที่ 27.94 บาท
 

"ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซินยังไม่ปรับราคา โดยคงราคาไว้ ดังนี้ 


น้ำมันเบนซิน              อยู่ที่  43.56 บาท

แก๊ซโซฮอล์ 95          อยู่ที่ 36.15 บาท

แก๊ซโซฮอล์ 91          อยู่ที่ 35.88  บาท

E20              อยู่ที่ 35.04  บาท  

E85               อยู่ที่  28.34 บาท 

 

 

โดยมีผลวันที่ 18 ก.พ. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป สำหรับ "ราคาน้ำมัน" ที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
 

 

ชาวดีเซลเฮ "ราคาน้ำมัน" กลุ่มดีเซล ปรับลด 2 บาท/ลิตร

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด