ข่าว

ลุ้น "ครม." เคาะวันนี้ ลดภาษีน้ำมันดีเซลแก้น้ำมันแพง-แพ็คเกจรถ EV

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วนจับตาประชุม "ครม."วันนี้ กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงาน ชงเคาะลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล แก้ปัญหาน้ำมันแพง -กระทรวงพลังงานชงเคาะแพ็คเกจสนับสนุนตลาดรถยนต์ไฟฟ้า( รถEV) ในประเทศ ลดราคารถ EV ครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์

วันที่ 15 ก.พ.  65 ในการประชุม "ครม." วันนี้ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล มีวาระสำคัญเข้าสู่ที่ประชุมหลายเรื่อง ดังนี้

 

กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานจะร่วมกันเสนอมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพงที่กระทบค่าครองชีพประชาชนขณะนี้ ซึ่งเบื้องต้นได้ข้อสรุปอัตราการปรับลดภาษีที่จะเสนอครม.ในวันนี้ลงลิตรละ 3 บาท โดยคาดว่ากระทบรายได้รัฐปีละ 70,000 ล้านบาท

 

ปัจจุบันกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลในอัตรา 5.99 บาทต่อลิตร สามารถจัดเก็บรายได้ประมาณเดือนละ 1.2 หมื่นล้านบาท หรือปีละประมาณ 1.44 แสนล้านบาท จากการใช้น้ำมันประมาณ 2 พันล้านลิตรต่อเดือน

 

กระทรวงพลังงานจะเสนอมติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ(บอร์ดอีวี)ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวี ทั้งระบบโดยเฉพาะการสนับสนุนดีมานต์ผู้ใช้รถอีวีในประเทศ โดยแพ็คเกจที่บอร์ดอีวีจะมีการเสนอนั้นครอบคลุม ทั้งรถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ 

 

สำหรับมาตรการดังกล่าวแบ่งเป็น2 ช่วง ได้แก่ปี 2565-2568ส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้า 3 กลุ่ม คือ 

 

1.เงินอุดหนุนรถยนต์และรถกระบะคันละ70,000-150,000 บาทต่อคัน และรถจักรยานยนต์ 18,000 บาทต่อคัน

 

2.ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์จาก 8% เป็น 2% และรถกระบะเป็น 0%

 

3.ลดอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศและนำเข้าทั้งคัน (CBU) สูงสุด 40% สำหรับรถยนต์ถึงปี 2566

 

4.ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศ (CKD) จำนวน 9 รายการ

ทั้งนี้ค่ายรถที่เข้าร่วมต้องรับเงื่อนไข ได้แก่ 1.ผลิตชดเชยให้เท่ากับจำนวนที่นำเข้า CBU ช่วงปี 2565-2566 ในปี 2567 แต่ขยายเวลาได้ ถึงปี 2568 จะต้องผลิตในอัตราส่วน 1.5 เท่า โดยนำเข้า 1 คัน ผลิต 1.5 คัน ผู้ใช้สิทธิ์จะผลิตBEV รุ่นใดก็ได้เพื่อชดเชย ยกเว้นรถที่มีราคาขายปลีกราคา 2-7 ล้านบาทต้องผลิตรุ่นเดียวกับที่นำเข้ามา 

 

นอกจากนี้ต้องจับตาเรื่องต่อสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่จะครบสัญญาในปี 2572ให้ BTS  เป็นเวลา30 ปี จนถึงปี 2602 ว่าจะเข้าสู่ที่"ประชุม ครม." วันนี้อีกหรือไม่ หลังจากที่ "ประชุม ครม." สัปดาห์ที่แล้วให้กระทรวงมหาดไทยผู้เสนอ รับข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปหาข้อสรุปโดยเร็ว

 

-กระทรวง ยธ.เสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลกฎหมายยาเสพติดและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2564 รวม 3 ฉบับ

 

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาอื่น ๆ

 

-กระทรวงสาธารณสุขเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 – 2570

 

-กระทรวงมหาดไทยเสนอขอความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานใน พื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร พ.ศ...

 

สคบ.เสนอการกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หน่วยงานเจ้าของ

 

กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่..) พ.ศ... 

 

วาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ เช่น ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน และแขวนบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พ.ศ...

 

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตราการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย ตำบลราไวย์ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ...

 

ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.และร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่งแยกเป็นราย จังหวัด 23 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 24 ฉบับ

 

สรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนราษฎรได้รับผลกระทบจาการเตรียมการประกาศเขตอุทยานแห่งชาตินายูง – น้ำโสม

 

กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด (ฉบับที่...) พ.ศ...

 

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการให้ใช้ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ...(แก้ไข เพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2555)

 

logoline