ข่าว

"ป้ายทะเบียนรถยนต์" ใส่ชื่อได้ "ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศบังคับใช้แล้ว

"ป้ายทะเบียนรถยนต์" ใส่ชื่อได้ "ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศบังคับใช้แล้ว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศ กรมการขนส่งทางบก "ป้ายทะเบียนรถยนต์" แบบใหม่ ใส่ชื่อตัวเองได้ มีผลบังคับใช้แล้ว

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ กรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่น "ป้ายทะเบียนรถยนต์" ที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์ นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ.2565 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

 

"ป้ายทะเบียนรถยนต์" ใส่ชื่อได้ "ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศบังคับใช้แล้ว

 

 

หมวด 1 การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด

ข้อ 2. การกำหนดตัวอักษรประจำหมวดของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่มีตัวอักษรประจ าหมวดมากกว่าสองตัว หรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 

(1) ให้สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถเปิดให้ประชาชนเสนอตัวอักษร หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์เป็นคำหรือข้อความที่จะใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษหรือจะเสนอโดยสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็ได้

(2) ให้สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถนำตัวอักษร คำหรือข้อความตาม (1) ที่จะใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดออกเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือรับฟังความคิดเห็นตามวิธีการที่คณะอนุกรรมการกำหนด

 

 

ข้อ 3 เมื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นตัวอักษร คำหรือข้อความที่จะใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดตามข้อ 2 (2) แล้ว ให้สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวอักษร คำหรือข้อความที่จะเสนอนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรออกประกาศเป็นตัวอักษรประจำหมวดสำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ

 

 

"ป้ายทะเบียนรถยนต์" ใส่ชื่อได้ "ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศบังคับใช้แล้ว

 

ข้อ 4 การพิจารณาคัดเลือกตัวอักษร คำหรือข้อความที่จะใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 

 

(1) ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเช่น ข้อความที่พ้องหรือมุ่งหมาย ให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี หรือราชทินนามเป็นต้น

(2) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีของประชาชน หรือเสียดสีสังคมหรือบุคคล หรือไม่เป็นคำหรือข้อความที่สื่อความหมายส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือหยาบคายเช่น คำผวน คำแสลง เป็นต้น

(3) ไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย หรือขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐเช่น ข้อความที่สนับสนุนให้ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นต้น

(4) ไม่ขัดความเชื่อทางศาสนา หรืออาจเป็นประเด็นข้อขัดแย้งทางศาสนา เช่น ขอความล้อเลียนศาสดาหรือผู้นำทางศาสนา เป็นต้น

(5) ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น ข้อความที่ส่อไปในทางดูหมิ่น ดูถูก ประชาชนของประเทศอื่น เป็นต้น

(6) ไม่ละเมิดหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เช่น ข้อความดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผู้อื่นเป็นต้น

(7) ไม่เป็นคำหรือข้อความที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวด

(8) ตัวอักษร คำหรือข้อความเมื่อนำไปใช้กับหมายเลขทะเบียนเมื่อนับรวมกันในแนวนอนทั้งตัวอักษร สระและหมายเลขทะเบียน จะต้องไม่เกิน

 

 

ข้อ 5 ในการพิจารณาคัดเลือกตัวอักษร คพหรือข้อความ ให้คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวอักษร คำหรือข้อความที่จะใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดสำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ 4

(2) ให้ความเห็นชอบตัวอักษร คำหรือข้อความที่ใช้เป็นตัวอักษรประจ าหมวดสำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ

(3) รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อทราบในการพิจารณาคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการทรงสิทธิไว้ในการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบตัวอักษร คำหรือข้อความตามที่เห็นสมควร มติของคณะอนุกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

 

 

ข้อ 6 ตัวอักษร คำหรือข้อความที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบให้ใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวด สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ ให้สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถนำเสนอนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรออกประกาศกำหนดตัวอักษรประจำหมวดสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน อ่านต้นฉบับ

 

 

"ป้ายทะเบียนรถยนต์" ใส่ชื่อได้ "ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศบังคับใช้แล้ว

 

"ป้ายทะเบียนรถยนต์" ใส่ชื่อได้ "ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศบังคับใช้แล้ว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด