ข่าว

"กองทุนสื่อฯ" เฟ้นหา เยาวชน คนครีเอทีฟ ผลิตคลิปวิดีโอ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กองทุนสื่อฯ" เฟ้นหาเยาวชนคนครีเอทีฟ ผลิตคลิปวิดีโอในหัวข้อ เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ไทย ชิงรางวัลรวมกว่า380,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ เช็ครายละเอียดที่นี่

“กองทุนสื่อฯ” หรือ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เฟ้นหาเยาวชนคนครีเอทีฟมาร่วมกันผลิตสื่อสร้างสรรค์จัดกิจกรรมประกวดสื่อ สร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ไทย (Creative Thai) 

 

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราวที่สร้างความน่าสนใจ และความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญในการนําอํานาจละมุน (Soft Power) มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมด้านส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วย มิติวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก กระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 

จึงร่วมกันจัดโครงการ สร้างสรรค์ไทย (Creative Thai) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน การนําต้นทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่มาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานรากชุมชนผ่านสื่อดิจิทัล

"กองทุนสื่อฯ" เฟ้นหา เยาวชน คนครีเอทีฟ ผลิตคลิปวิดีโอ

 

รวมทั้งเป็นการใช้สื่อในการปรับค่านิยม จิตสํานึกให้แก่คนในสังคมให้ตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรริเริ่มปลูกฝังวัฒนธรรมทาง ความคิดที่ดีงาม ถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเยาวชน

นางยุพา กล่าวเสริมว่า การจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ในครั้งนี้จะเป็นเสียงสะท้อนทางความคิดของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่จะบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมท้อง ถิ่นของตนในรูปแบบสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ของวิถีชีวิตในชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น และจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการปกป้องรักษามรดกทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนและสังคมอีกด้วย รวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ยลวิถีต่อไป

 

ด้าน นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เผยว่า โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและ เยาวชน ได้รับการส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม รวมถึงการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสํานึกให้คนในสังคมได้เห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรม

 

ทั้ง ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible cultural heritage) หรือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible cultural heritage) รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรม ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สร้างความสนใจ แบ่งปันความรู้และต่อยอดวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

 

โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการประกวดผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย เด็ก และเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศได้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยสามารถสมัครได้ ทั้งแบบบุคคลและแบบทีม ไม่จํากัดเพศ การศึกษา อาชีพ ภูมิลําเนา และสัญชาติ 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมศึกษากติกา การสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน พ.ศ. 2565 ผ่านเว็บไซต์ http://ymc.regist-master.com/ 

 

"โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเเละส่งผลงาน ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดการสมัครในนามจังหวัดที่นําเสนอเนื้อหาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนั้นๆ ได้เพียง 1 จังหวัด ยกตัวอย่างเช่น ผู้สมัครมีที่อยู่ตามบัตรประชาชนในจังหวัดเชียงราย เเต่ส่งผลงานเนื้อหาทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนเเก่น ผู้สมัครต้องลงสมัครในนามจังหวัดขอนเเก่นเท่านั้น" นายธนกร กล่าวเสริม

"กองทุนสื่อฯ" เฟ้นหา เยาวชน คนครีเอทีฟ ผลิตคลิปวิดีโอ

 

นอกจากนี้ "กองทุนสื่อฯ" ได้มีการจัดทําหลักสูตรออนไลน์เพื่อให้ผู้เข้าสมัครได้เรียนรู้และทําความเข้าใจกระบวนการเเละวิธีการที่ ถูกต้องในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) เพื่อเข้าร่วมเเข่งขันทั้งหมด 5 หลักสูตร จากเหล่าวิทยากรพิเศษ ได้แก่ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับสื่อ เเละการใช้สื่อในสังคมปัจจุบัน

 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานา ปัจฉิมนันท์,หลักสูตรเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเเละการนําเสนอรูปแบบ วัฒนธรรมไทยที่เหมาะสม โดย รองศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ, หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างสรรค์บท โดย อาจารย์จริมน สังณ์ชัย, หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการผลิตเเละการสร้างสรรค์สื่อ ด้วยเทคโนโลยีใกล้ตัว โดย อาจารย์นริส พิเชษฐพันธ์และ หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อ โดย ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา เป็นต้น โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาทําความเข้าใจในเนื้อหาที่จําเป็น ต่อการผลิตผลงานผ่านทางการเรียนหลักสูตรออนไลน์

 

ส่วนเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

1. ความเข้าใจและความถูกต้องของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์โครงการ 30 คะแนน

2. การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในมุมมองสร้างสรรค์ 20 คะแนน

3. การนําเสนอเนื้อหาการเขียนบทและการลําดับเรื่องให้น่าสนใจ 20 คะแนน

4. เทคนิคและคุณภาพการถ่ายทําที่สร้างสรรค์สมบูรณ์ 15 คะแนน

5. การตัดต่อผลงานนําเสนออย่างสร้างสรรค์ลงตัวกับเนื้อหา 15 คะแนน

รวมคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน

 

โดยผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมีโอกาสได้ชิงรางวัลถึง 18 รางวัล พร้อมโล่รางวัลจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมมูลค่ารางวัล 380,000 บาท ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 2 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 4 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท

รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท

รางวัล Popular Vote จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท

 

อย่างไรก็ตามการจัดกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์ วัฒนธรรม” ในครั้งนี้มากกว่าการลุ้นชิงรางวัลแล้ว ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

"และยังเป็นเสียงสะท้อนทางความคิดที่จะบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้ง 77 จังหวัด ออกมาในรูปแบบสื่อที่ทันสมัย และสามารถเผยแพร่สื่อสารออกสู่สาธารณะได้ อีกทั้งยังสร้างแรงกระเพื่อมให้คนในสังคมตระหนักรู้ถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ต่อยอดและส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป" นายธนกร กล่าวทิ้งท้าย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ