ข่าว

"ครม." วันนี้จับตาต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว-เคาะเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน "ครม." วันนี้ จับตาวาระไฟเขียวต่อสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ BTS 30 ปี จนถึงปี 2602 ค่าโดยสารไม่เกิน 65 บาทตลอดสาย- กระทรวงมหาดไทยเสนอการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม. เพื่อหาข้อสรุป

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 6/2565 เต็มคณะ ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

 

ขอความเห็นชอบผลการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาในปี พ.ศ.2572

 

ทั้งนี้ มติครม.เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 กระทรวงมหาดไทย โดยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยได้รายงานผลการเจรจาต่อรองกับผู้รับสัมปทานโดยคณะกรรมการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 3/2562 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1109/2562 ประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 และครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 อาทิ

 

1.ระยะเวลาร่วมลงทุนเพิ่มเติม โดยจะมีการขยายระยะเวลาร่วมลงทุนเพิ่มเติมจากเดิมสิ้นสุดปี พ.ศ.2572 เป็นสิ้นสุดปีพ.ศ. 2602 หรือ 30 ปี

 

2.โครงสร้างอัตราค่าโดยสารส่วนต่อขยาย ระหว่างปี 2562-2602 และเส้นทางหลัก ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2572 -2602 กำหนดเป็น 15+3x (x คือ จำนวนสถานี) (ราคา ณ ปี 2562) โดยอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 65 บาท โดยจะปรับอัตราค่าโดยสารทุก ๆ 24 เดือน นับจากวันที่เริ่มใช้อัตราค่าโดยสารตารางเดียว

 

 

 


 


 


 

อย่างไรก็ตามมติครม.เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มีความเห็นว่าประเด็นการคิดค่าโดยสารที่เหมาะสม เป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ใช้บริการในร่างสัญญาฯ กำหนดให้มีอัตราค่าโดยสารไม่เกิน 65บาทตลอดสาย ซึ่งเป็นอัตราค่าโดสารสูงกว่ารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในปัจจุบัน จึงเห็นว่า ควรคิดอัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรมและถูกลงกว่า 65 บาทได้

 

และยังมีประเด็นข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากกรณีกรุงเทพมหานครได้ทำสัญญาจ้าง BTSC เดินรถส่วนต่อขยายที่ 1 และส่วนต่อขยายที่ 2 ไปจนถึงปี พ.ศ.2585 และได้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงของ ป.ป.ช. จะมีผลกระทบต่อสัญญาสัมปทานที่อยู่ระหว่างดำเนินการต่อสัญญา

 

จึงสมควรรอผลการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดกับรัฐและประชาชนตามหลักการจัดทำสัญญาเพื่อประโยชน์สาธารณะ

 

-กระทรวงมหาดไทยจะเสนอการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม. เพื่อหาข้อสรุป

 

เรื่องเพื่อทราบ อาทิ รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลที่มีระยะเวลาการชำระหนี้เกิน12 เดือน ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2565

 

รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2547/67 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43

 

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ อาทิ ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ รวม 5 ฉบับ

 

ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อทำเหมืองแร่ของนายประสาน ยุวานนท์ ที่จังหวัดนครราชสีมา

 

การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2563/2564

 

การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2564/2565

 

ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ของพื้นที่กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 จังหวัด

 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …

 

การขอขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The Temporary Data Collection Centre : TDCC) ของทางการ เมียนมาและการได้มาซึ่งเอกสารประจำตัวของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

 

การพิจารณารับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม OECD SEARP ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 การแต่งตั้งกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการภายหลังประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก ที่ประชุมกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ