ข่าว

กรม ทช. จับมือ ปตท. จัดทำศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง MOU ร่วมกับ ปตท. เดินหน้าโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้  ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ประจวบคีรีขันธ์ พลิกฟื้นผืนป่าชายเลนสู่ความอุดมสมบูรณ์

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เป็นผู้ลงนาม พร้อมคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวภายหลังพิธีลงนามว่า ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อประเทศไทยและสังคมโลก ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ขยายพันธุ์ และอนุบาลสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน

สำหรับสถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน จากการสำรวจและแปลภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อปี พ.ศ.2563 พบว่ามีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 กว่า 200,000 ไร่ โดยมีป่าชายเลนคงสภาพ 1.74 ล้านไร่ ทั้งนี้คงเป็นไปได้ยากหรืออาจต้องใช้เวลานานมาก ที่หน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียวจะดำเนินการให้มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นได้มากขนาดนี้ 

กรม ทช. จับมือ ปตท. จัดทำศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

นายโสภณ กล่าวต่อไปว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายและตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนทุกปี โดยเน้นย้ำให้ต่อยอดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนของไทยได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กรม ทช. จึงได้ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงพลังของพี่น้องประชาชนที่จะช่วยกันดูแล รักษา อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล  โดยครั้งนี้ได้ร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานของประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาตลอด และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ณ แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ FPT29 และ FPT29/3 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า – คลองคอย ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะร่วมกันดำเนินงานโครงการ เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากนี้

กรม ทช. จับมือ ปตท. จัดทำศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนธรรมชาติและแปลงป่าชายเลนปลูกอย่างยั่งยืน

โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า "ปลูกป่าแล้วต้องให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วย"  มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อพัฒนาต้นแบบศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านการพลิกฟื้นนากุ้งร้างเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านป่าชายเลน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนต่อไป

กรม ทช. จับมือ ปตท. จัดทำศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ด้าน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า ปตท. มีภารกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร ในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ด้านสังคมและชุมชน ปตท.มุ่งเป็นองค์กรที่ดีของสังคม ที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปตท.ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หลายโครงการ โดยร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  ซึ่งครั้งนี้ ปตท.มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมกับ ทช. ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของประเทศ โดยพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งเชิงยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน บุคลากร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  ตลอดจนการประสานงานด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพให้ชายฝั่งทะเลไทย ตอบสนองนโยบายของชาติ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ