ข่าว

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 2565 คลอดเกณฑ์ลงทะเบียนใหม่ ตัดสิทธิใครบ้าง เช็คเลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปี 65 คลอดเกณฑ์ใหม่ เป้าหมาย 20 ล้านคน พร้อมตัดสิทธิคนมีบัตรเครดิต และวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยต้องไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่า เห็นชอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียน ผู้มีรายได้น้อย ในโครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปี 2565 ประมาณจำนวน 20 ล้านคน โดยมีระยะเวลาในการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังประกาศถึง 31 ธ.ค.2565

 

 • กลุ่มเป้าหมาย
 • ประชาชนประมาณ 20 ล้านคน
 • ระยะเวลาดำเนินการ
 • เดือนธันวาคม 2564-ธันวาคม 2565

 

 

 

หลักเกณฑ์ใหม่ในการลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" มีดังนี้

1.เดิม สัญชาติไทยและมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เปลี่ยนเป็น สัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

2. เดิม ไม่เป็นภิกษุ สมเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง เปลี่ยนเป็น ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว.

 

3. เดิม รายได้บุคคล ไม่เกิน 100,000 บาท เปลี่ยนเป็น บุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท

 

4. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ เดิม ทรัพย์สินทางการเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท เปลี่ยนเป็น บุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) ทรัพย์สินทางการเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท

 

5. ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

 • วงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • วงเงินกู้รถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท

6. ต้องไม่มีบัตรเครดิต

 

7. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ (เดิม เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 10 ไร่ ไม่ใช่เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 1 ไร่ บ้าน ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร)

 

 • กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
 • ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
 • ที่ดินแยกออกจากที่อยู่อาศัย (จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่)
 • กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
 • กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
 • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางวา
 • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
 • กรณีผู้ละทะเบียนมีครอบครัวห้องชุด
 • กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 35 ตารางเมตรต่อคน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
 • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย (จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่)
 • กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
 • กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว
 • กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตารางวาต่อคน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตารางวา
 • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

 

หน่วยงานรับลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร
 • สำนักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนด
 • ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์โครงการกำหนด

 

เปิดจุดลงทะเบียน walk in และ ออนไลน์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

โดยให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เป็นผู้ช่วยประสานงานการลงทะเบียนรอบใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในการลงทะเบียนรอบใหม่ และสามารถประสานงานสำหรับการลงทะเบียนในต่างจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด