ข่าว

เฮ ราชกิจจาฯลงประกาศ "พ.ร.ก.แก้ไข พ.ร.บ.คุมสารต้องห้ามฯ"ผ่านรัฐสภาแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจาฯลงประกาศ "พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาฯ" ได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนด จำนวน ๒ ฉบับ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอ


๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔


๒. "พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา" พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 


จำนวน ๒ ฉบับ ไปเพื่อรัฐสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น

 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนด จำนวน ๒ ฉบับดังกล่าว

 

และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนด จำนวน ๒ ฉบับดังกล่าวแล้ว


จึงประกาศมาตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

ประกาศ


ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


นายกรัฐมนตรี

เฮ ราชกิจจาฯลงประกาศ  "พ.ร.ก.แก้ไข พ.ร.บ.คุมสารต้องห้ามฯ"ผ่านรัฐสภาแล้ว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ