ข่าว

ท็อป วราวุธ แจงแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ จัดทำขึ้นในปี 2545 หน่วยงานไหน ทำหน้าที่อะไร

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์ในแฟนเพจส่วนตัว TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา เกี่ยวกับแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ จากกรณีที่ขณะนี้หลายฝ่ายกำลังพยายามแก้ไขเหตุน้ำมันดิบรั่วไหลกลางทะเล จ.ระยอง ซึ่งขณะนี้คราบน้ำมันได้ลอยเข้ามาถึงบริเวณชายหาดแม่รำพึงแล้ว โดยระบุว่า

" รู้ไว้ใช่ว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล การปฏิบัติการเพื่อขจัดคราบน้ำมันให้เร็วที่สุด จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำมันรั่วไหล จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมาก

สําหรับประเทศไทยได้มีการจัดทํา แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ เพื่อให้การขจัดคราบน้ำมันดําเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแผนระดับชาติในการกําหนดภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยร่วมมือกัน ในการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันในน่านน้ำไทย

แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ จัดทำขึ้นในปี 2545 เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและความรับผิดชอบทั้งรัฐและเอกชน ในการขจัดมลพิษทางน้ำ และยกระดับเหตุน้ำมันรั่วในน่านน้ำ ให้เป็นเหตุการณ์รุนแรงระดับชาติ เพราะสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรและประชาชน ตามแผนได้กำหนดให้ คณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน เป็นผู้สั่งการสูงสุด มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน โดยแบ่งโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ครับ

1. คณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน เป็นหน่วยงานสั่งการหลัก

2. กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม / กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม / กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์ประสานงาน

3. กองทัพเรือ / กรมเจ้าท่า จัดตั้งศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ

4. กองทัพเรือ / กรมเจ้าท่า / ส่วนราชการจังหวัด / กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ทำหน้าที่หน่วยปฏิบัติการ

5. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยสนับสนุน

ท็อป วราวุธ แจงแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในส่วนของหน่วยงานสนับสนุน ในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน มีหน้าที่ให้การสนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการ ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝั่งและจัดเก็บในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

- ศึกษาองค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอนของน้ำมัน เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำมันที่รั่วไหลและ ใช้ในการพิสูจน์หาแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษน้ำมันในแหล่งน้ํา

- ดูแลและกํากับการใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน

- จัดทําแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและเสนอให้มีคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและประเมินค่าวามเสียหาย อันเนื่องมาจากน้ำมัน

- สนับสนุนข้อมูลและหลักฐานอันเป็นประโยชน์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและดําเนินการทาง กฎหมายกับผู้ก่อให้เกิดมลพิษจากน้ำมัน

- คาดการณ์แนวทางการเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันโดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (oil map) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพของน้ำมันเชิงพื้นที่และเวลาในอ่าวไทยตอนบนและชายฝั่งทะเล ด้านตะวันออกโดยใช้ร่วมกับข้อมูลความถี่ของบริเวณที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล แบ่งออกเป็น 3 เขต ได้แก่ เขตที่ 1 มีความเสียงสูงมาก เขตที่ 2 มีความเสี่ยงสูง และเขตที่ 3 มีความเสี่ยงปานกลาง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ