ข่าว

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ปรับมาตรการเข้าไทย สกัดโควิด-โอไมครอน ออก 6 กฎเหล็กเช็คเลย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ข้อกำหนดตามพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ปรับมาตรการเข้าไทย กำหนด 6 กฎเหล็ก สกัดโควิด-19 และโอไมครอน เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 ก.พ.นี้

 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.65   ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งประราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22)  ซึ่งเป็นการปรับมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และโอไมครอน ระบาด  ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดมาตรการ 6 ข้อสำคัญ เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 ก.พ.นี้  จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

 

สำหรับ  6 กฎเหล็ก ในการเดินทางเข้าประเทศต้องปฏิบัตตนในการคุมเข้มโรคระบาด โควิด- โอไมครอน โดย มีเนื้อหาดังนี้ 

 

 

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ปรับมาตรการเข้าไทย สกัดโควิด-โอไมครอน ออก 6 กฎเหล็กเช็คเลย