ข่าว

เสริมพลังสร้างผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจาก "พลังงานสะอาด"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผนึกสนง.คณะกก.กำกับกิจการพลังงาน เปิดอบรมโครงการเสริมพลังสร้างผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจาก "พลังงานสะอาด" หวังนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

วันที่ 26 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้มีพิธีเปิดอบรมโครงการเสริมพลังสร้างผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจาก "พลังงานสะอาด" โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565 ซึ่งมีผู้นำองค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นจากพื้นที่ภาคกลางเข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ "พลังงานสะอาด" สู่การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและสนองนโยบายเศรษกิจพอเพียง เนื่องจากระบบไฟฟ้าจาก "พลังงานสะอาด" สามารถช่วยเหลือชุมชนให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนได้

 

รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี  ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจาก"พลังงานสะอาด" เปิดเผยว่าการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจาก "พลังงานสะอาด" จากแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล แก่ชุนชน ถือเป็นการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานสะอาด พัฒนาและเผยแผ่องค์ความรู้สู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง

 

รวมถึงการปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและนำพลังงานสะอาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ สามารถเข้าใจและได้ข้อมูลโดยตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จึงจะทำให้เกิดการผลิตเทคโนโลยีเป็นของตนเอง สามารถนำ "พลังงานสะอาด" มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะส่งเสริมให้สร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งยังจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดูงานของผู้สนใจต่อไปได้ในอนาคตอีกด้วย 

 

 

เสริมพลังสร้างผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจาก "พลังงานสะอาด"

โครงการฯ นี้จะเป็นการสร้างผู้เชี่ยวชาญในการผลิตไฟฟ้าจาก "พลังงานสะอาด" ให้กับตัวแทนชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่น ใน 5 เขตพื้นที่ ประกอบไปด้วยพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ อีสาน ตะวันออกและ ใต้ พื้นที่ละ 100 คนต่อภาครวม 500 คน ให้ทุกคนได้เข้าใจถึง พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล ประกอบทั้งยังต้องการส่งเสริมให้ "พลังงานสะอาด"ได้เข้าสู่ชุมชน ให้ชุมชนสามารถพัฒนา นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเราจะมีการจัดอบรม และปฏิบัติ รวม 3 วัน 

เสริมพลังสร้างผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจาก "พลังงานสะอาด"

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง กล่าวต่อว่า สำหรับการอบรมครั้งนี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมอบรม จะเข้าใจถึงความสำคัญของแสงอาทิตย์และระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ประกอบกับการได้เรียนรู้จาก อุปกรณ์จริง ทั้งชุดฝึกปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ชุดฝึกโซล่ารูฟ และชุดฝึกการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เข้มข้น จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าถึงและเข้าใจหลักการทำงานของพลังงานแสงอาทิตย์ จนสามารถติดตั้งใช้ได้จริงด้วยตนเอง 

เสริมพลังสร้างผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจาก "พลังงานสะอาด"


 

เสริมพลังสร้างผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจาก "พลังงานสะอาด"

หัวหน้าโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ย้ำด้วยว่า เพื่อให้การอบรมสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ เราจะมีการทดสอบผู้เข้าอบรมทั้งหมดภายหลังการอบรมเพื่อต้องการทราบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเนื้อหาอย่างไรและสามารถนำพลังงานทางเลือกไปติดตั้งและต่อยอดในชุมชนได้หรือไม่

 

โดยหากใครผ่านบททดสอบและได้คะแนนสูงสุด ทางโครงการ ฯ จะมอบชุดฝึกปฏิบัติให้ 1  ชุด ซึ่งจะสามารถทราบผลทันทีหลังการสอบเสร็จ  ส่วนการส่งมอบชุดฝึกปฏิบัตินั้น ทางโครงการ ฯ จะส่งมอบทันที เมื่อทางชุมชน ที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเราจะทำอย่างนี้อีก 4 แห่งที่เหลือที่จะมีการอบรมต่อไป  

 

อย่างไรก็ตามเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ให้จัดโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจาก "พลังงานสะอาด" โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมความรู้ทางด้านวิชาการ เสริมความสามารถในด้านพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์และพลังงานจากชีวมวล เสริมความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาพลังงานสะอาดให้กับพื้นที่ชุมชน

 

จัดอบรมให้กับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 5 พื้นที่ประเทศไทยพื้นที่ละ 100 คน ได้แก่ พื้นที่ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565  พื้นที่ภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2565 พื้นที่ภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2565 พื้นที่ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2565และพื้นที่ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565
 

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด