ข่าว

ด่วน พระบรมราชโองการจัดระเบียบและการบริหารงานบุคคลในพระองค์ ลง ราชกิจจาฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ ฉบับใหม่

 

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ 

 

มีเนื้อหาว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง มาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

 

ด่วน พระบรมราชโองการจัดระเบียบและการบริหารงานบุคคลในพระองค์ ลง ราชกิจจาฯ

 

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและ การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ”

 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

ด่วน พระบรมราชโองการจัดระเบียบและการบริหารงานบุคคลในพระองค์ ลง ราชกิจจาฯ

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน "มาตรา ๗ สํานักพระราชวังมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

 

(๑) สํานักงานผู้บังคับบัญชาสํานักพระราชวัง

 

(๒) กรมบังคับการสํานักพระราชวัง

 

(๓) กรมมหาดเล็ก ๙๐๔

 

(๔) กรมกิจการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

(๕) กรมสนับสนุน

 

(๖) กรมราชเลขานุการในพระองค์

 

(๗) กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์

 

(๘) กรมกิจการพิเศษ

 

(๙) ส่วนราชการอื่นตามที่กําหนดโดยประกาศสํานักพระราชวัง "

 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน "มาตรา ๙ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

 

(๑) สํานักงานผู้บังคับบัญชา

 

(๒) สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์

 

(๓) สํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์

 

(๔) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

 

(๕) กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์

 

(๖) ส่วนราชการอื่นตามที่กําหนดโดยประกาศหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์"

 

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุผลที่มีการตราพระราชกฤษฏีกา จัดระเบียบราชการและ การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์   มีการระบุว่า  เพื่อให้การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมส่วนราชการของสํานักพระราชวัง และหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการในพระองค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสํานักพระราชวัง และหน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

คลิกอ่าน พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์

พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ