ข่าว

"ปลดล็อกกัญชา" สายเขียวรอลุ้น มติคณะกรรมการยาเสพติด วันนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โฆษก ป.ป.ส. แจง คณะกรรมการ ป.ป.ส. รับพิจารณา "ปลดล็อกกัญชา" วันนี้ สายเขียวรอลุ้น เดินหน้านโยบายกัญชาเสรี ไปต่ออย่างไร

นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เผยองค์ประกอบแนวทางการ "ปลดล็อกกัญชา" ของคณะกรรมการ  "ป.ป.ส."  ที่จะประชุมพิจารณา “ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อ ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. ....  ในวันที่25 มกราคม 2565 ว่า โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ในมาตรา 4 ระบุองค์ประกอบของคณะกรรมการไว้  โดยมี นายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายนายวิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ มีรัฐมนตรีจและปลัดจากหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงานต่าง รวมทั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 3 นาย โดยมี เลขาธิการ ... ทำหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ รวมทั้งหมด 36 คน

"ปลดล็อกกัญชา" สายเขียวรอลุ้น มติคณะกรรมการยาเสพติด วันนี้

คณะกรรมการยาเสพติด จะประชุมผ่านระบบออนไลน์ในวันที่25 มกราคม 2565 เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อ ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. .... หรือ กัญชา  ซึ่งเป็น 1 ในบทบาทหน้าที่ที่ คณะกรรมการ ป.ป.ส. อันประกอบไปด้วยผู้บริหารทั้งในระดับรัฐมนตรี ระดับปลัดกระทรวง ระดับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณา จะเพิกถอน หรือ เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทยาเสพติดให้โทษดังกล่าวตามมาตรา 29 วรรคสอง

นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูล เพิ่มถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรรมการ ป.ป.ส. ในการพิจารณาเสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 3 รวมทั้งดำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งการ ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน และเร่งรัดการดำเนินการของคณะกรรมการที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให้มีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด รวมทั้ง ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ส. เป็นต้น 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ