ข่าว

"ครม."วันนี้ ถกกฎหมายลูกเลือกตั้ง-ประกาศสินค้าควบคุม แพ็คเกจลดค่าครองชีพ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วาระร้อน "คณะรัฐมนตรี" วันนี้ ถกกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับ- กระทรวงพาณิชย์ชงพิจารณาประกาศสินค้าควบคุมเนื้อไก่-ไก่ -คลังชงแพ็คเกจลดค่าครองชีพ -คนละครึ่ง เฟส 4 ป.ป.ช.เสนอร่างกฎหมายป้องกันฟ้องคดีปิดปาก-แพ็คเกจ-มาตรการส่งเสริมรถอีวี

การประชุมคณะรัฐมนตรี ("ครม.") วันนี้เลื่อนมาเป็นวันจันทร์ที่ 24 ม.ค.แทน วันอังคารที่ 25 ม.ค. โดยเป็นการประชุมแบบครบองค์ประชุม ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกหลังเทศกาลปีใหม่ และการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่จะประชุม "ครม.เต็มคณะ"จากที่ต้องประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

 

สำหรับสาเหตุที่ต้องเลื่อนการประชุม "ครม."เป็นวันนี้เนื่องจากพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำคัญที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย

 

โดยมีวาระสำคัญคือ กฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับได้แก่ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองก่อนส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

 

-กระทรวงการคลังเสนอแพ็คเกจลดค่าครองชีพประชาชน แก้ปัญหาสินค้าราคาแพง และโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 ที่จะใช้เงิน 4.35 หมื่นล้านบาท โดยจะได้คนละ 1,500 บาทสำหรับการใช้จ่ายในโครงการเพื่อเตรียมพร้อมให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่ 14 ก.พ และเริ่มใช้ในวันที่  21 ก.พ. 

กระทรวงพาณิชย์ เสนอไก่ - เนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม

 

กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ...และร่างกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฏหมายว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ...รวม 2 ฉบับ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 2 /2565

 

กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเยียวยา เงินช่วยเหลือเงินสนับสนุน เงินอุดหนุน และประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากโครงการภาครัฐอันเนื่องมาจากการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019

 

กระทรวงการคลังเสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดให้กิจการที่ได้รับยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (ฉบับที่..)พ.ศ..เรื่องการกำหนดให้กิจการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียนที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมีสิทธิจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มได้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจิตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ...

 

ป.ป.ช.เสนอข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินการอนุมัติการให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน (คลังน้ำมัน) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

สำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้างอาคารส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพัก อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

 

สำหรับเรื่องเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทตลาดทุน (Capital Market) ต่อเศรษฐกิจประเทศ ไทย ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา 

 

กระทรวงเกษตรฯ เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

 

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำและเศรษฐกิจ ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ของคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา

 

ผลการพิจารณารายงายการพิจารณาศึกษา เรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการบริการจัดการ โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ของคณะกรรมาธิการศึกษา วุฒิสภา

 

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ คณะกรรมการธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

 

กระทรวงการต่างประเทศเสนอผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

 

กระทรวงยุติธรรมเสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อความเห็นชอบและข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม รายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามกระบวนการ Universal Periodic Review รอบที่ 3 
 

กระทรวงพลังงาน เสนอแพ็คเกจและมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวี หลังจากที่มีการปรับปรุงมาตรการบางส่วน โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำของภาษีนำเข้า (ศุลกากร) ซึ่งเดิมกำหนดรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่นจะเสียภาษี 20% ยุโรป 80% เกาหลีใต้ 40% และจีน 0% ตามกรอบอาฟต้า การปรับลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจะช่วยจูงใจให้มีการใช้ภายในประเทศมากขึ้น โดยมีเป้าหมายผลักดันให้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถึง 10% ของการผลิตรถยนต์ในปี 2568 และขยายไปถึง 30% ภายในปี 2573

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด