ข่าว

9 มทร.ชู "ONE RMUT" พลิกประเทศ เรียนจบมีงานทำ ได้ค่าตอบแทนสูง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

9 มทร. ผนึกกำลังชู "ONERMUT" พลิกประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล ต่อยอดงานวิจัยเกิด สตารท์อัพ และ เจ้าของธุรกิจ มากมายเพื่อพัฒนาชุมชน ระดับเศรษฐกิจฐานราก ให้มีกิน มีงาน มีอาชีพ มีเก็บและมีออม ระบุ “เรียนจบมีงานทำ” ได้ค่าตอบแทนเดือนละ 3.5 หมื่นบาท

เรียนจบมีงานทำ สุดยอดความต้องการของผู้เรียนและพ่อแม่ผู้ปกครอง ในสภาวะของแพงข้าวแกงราคาสูง มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้หลังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กลุ่มราชมงคล ผนึกกำลังรวมตัวกันภายใต้ "ONE RMUT" เพื่อตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาประเทศ

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผย “คมชัดลึกออนไลน์” ว่ามหาวิทยาลัยในกลุ่มราชมงคลทั้ง 9 แห่งรวมตัวกันภายใต้มอตโต้ "ONE RMUT" เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และประเทศ แนนำไปสู่การก้างพ้นประเทศกำลังพัฒนา

"ราชมงคลทั้ง 9 สถาบันรวมพลังกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัดฝุ่นงานวิจัยที่อยู่ในหิ้ง  เพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนา ประดิษฐ์วัตกรรมที่ตอบสนองและให้บริการวิชาการกับชุมชน เปิดช่องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้ชุมชน มีกิน มีงาน มีอาชีพ มีเก็บและมีออม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนพึ่งพาตนเอง" รศ.ดร.ประมุข กล่าว

 

อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ขยายความ"ONE RMUT" อีกว่า คาดจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 3 กุมภาพันธ์  2565 นี้เน้นการต่อยอดงานวิจัย เพื่อสนับสนุนผู้เรียน นักศึกษา ประชาชนในชุมชนเกิด สตารท์อัพ และ เป็น เจ้าของธุรกิจ เมื่อคนรุ่นใหม่ขยายสตารท์อัพมากมาย เพื่อพัฒนาชุมชนระดับเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน ให้มีกิน มีงาน มีอาชีพ มีเก็บและมีออม

รศ.ดร.ประมุข กล่าวอีกว่า ปีการศึกษา 2565 นี้ กลุ่มราชมงคลภายใต้ “ONE RMUT” มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ที่เน้นการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัยผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแกสังคม ให้ผูู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศ

 

โดยมีนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการร่วมกัน ดำเนินแนวคิด หลักการ และกระบวนการไปบริหารจัดการสร้างเสริม "มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน (Happy University) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

 

" กลุ่มราชมงคล ONE RMUT มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ของบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่เสริมสร้างจุดแข็งให้แก่บัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตของเราเรียนจบมีงานทำ รับค่าตอบแทนเดือนละ30,000- 35,0000 หมื่นบาท สูงกว่าตลาดแรงงาน ที่เริ่ม15,000บาท"อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ กล่าว

 

มหาวิทยาลัยจึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสู่ความต้องการของอุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไกล ด้วยการสร้างรากฐาน สร้างเครือข่าย สร้างมูลค่า มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำแห่งอนาคต

 

รศ.ดร.ประมุข กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน มทร.สุวรรณภูมิ ได้ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม โดยนำนักศึกษาและคณาจารย์ร่วมบริการวิชาการเพื่อนำความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการให้บริการตามหลักพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนเป็นฐาน ร่วมปฏิบัติงานถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี 

 

ทั้งนี้ จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่18 มกราคมพ.ศ. 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 มทร.ประกอบด้วย

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด