ข่าว

จาก กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ค้อเขียว สู่ "สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ"

จาก กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ค้อเขียว สู่ "สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จาก กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ค้อเขียว สู่สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด แหล่งผลิตนมดีเด่นจ.สกลนคร คุณภาพของ "น้ำนม"นั้น ปัจจัยสำคัญมาจากอาหารที่วัวกิน

ปี พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร  

 

การนี้ทรงมีพระราชดำรัสให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดสกลนคร ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมขึ้นในจังหวัดสกลนคร เป็น กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ค้อเขียว และได้เปลี่ยนมาเป็น "สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด"  ในปัจจุบัน และมีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนจนมีผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP กลายเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอวาริชภูมิ และได้รับโล่พระราชทาน สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2543 โล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่น ปี 2543 หนังสือรับรองการผลิตนมสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 

นายสุรศักดิ์ บุญชาญ  ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า นายดุสิต ทองทา  สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะสหกรณ์โคนมได้ทำงานร่วมกับสมาชิกส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกทำการผลิตที่ลดต้นทุนในการเลี้ยงโคนม ด้วยการส่งเสริมให้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์เอง เนื่องจากต้นทุนหลักของการเลี้ยงวัวนมคืออาหารสัตว์ 

จาก กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ค้อเขียว สู่ "สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ"

หญ้าที่ส่งเสริมให้ปลูกจะเป็นพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารมีโปรตีนสูง ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสกลนคร นำพันธุ์หญ้ามาให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ปลูก พร้อมทั้งถ่ายทอดวิธีการในการถนอมอาหารสัตว์เช่นการทำหญ้าหมัก เพื่อเตรียมไว้ในภาวะขาดแคลนอาหารโคนมหรือช่วงหน้าแล้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพน้ำนมและลดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกรด้วย นายสุรศักดิ์ บุญชาญ กล่าว

 

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าคุณภาพของ"น้ำนม"นั้นเป็นปัจจัยสำคัญมาจากอาหารที่วัวกิน พร้อมกันนี้จะถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการจัดการฟาร์มให้กับเกษตรกร โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ภายใต้การสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้จัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ในการทำฟาร์มมาตรฐานของสมาชิกสหกรณ์ 100 กว่าฟาร์มของสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัดปัจจุบันทุกฟาร์มได้มาตรฐาน100เปอร์เซ็นต์ วัดผลสำเร็จได้จากคุณภาพของ "น้ำนม"ที่ป้อนสู่โรงงาน มีโปรตีน ไขมัน และเนื้อของนมมีคุณภาพสูง สามารถแปรรูปออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ 

จาก กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ค้อเขียว สู่ "สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ"

ด้านนางประภัสสร  คำหอม ผู้จัดการสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด เผยว่า สหกรณ์ทำการรวบรวมน้ำดิบจากสมาชิก ปัจจุบันมี "น้ำนมดิบ" ส่งให้กับสหกรณ์จำนวน 104 ราย เฉลี่ยอยู่ที่ 29-30 ตันต่อวัน  โดยทางโรงงานจะเน้นเรื่องของคุณภาพ "น้ำนม" ซึ่งจะมีการกำกับดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การจัดการฟาร์ม โดยจะมีทีมงานสัตว์บาลของสหกรณ์ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเกษตรกรสมาชิกในการดูแลฟาร์มและสุขภาพโคนมอย่างใกล้ชิด  พร้อมสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนาฟาร์มของสมาชิกอีกด้วย

จาก กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ค้อเขียว สู่ "สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ"

ทางโรงงานจะผลิตนมพาสเจอร์ไรท์ และนมยูเอสที ส่วนหนึ่งส่งจำหน่ายในรูปแบบของน้ำนมดิบ  ส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อส่งโครงการนมโรงเรียน  ส่วนในช่วงเปิดเทอมผลิตนมพาสเจอไรส์ เดือนหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,800,000  ถุง แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนปิดเทอมก็จะผลิตเป็นนมกล่องยูเอชทีอย่างเดียว โดยส่งจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรดเป็นหลัก นางประภัสสร  คำหอม กล่าว  

 

สำหรับอาชีพเลี้ยงวัวนมในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร นั้น เกิดจากเกษตรกรรวมกลุ่มกันเลี้ยงวัวนม เมื่อถึง 10 รายมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งจึงได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ในปี 2534 และด้วยพระมหากรุณาที่คุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนราษฎรในจังหวัดสกลนครเลี้ยงวัวนมเนื่องจากการเลี้ยงวัวนมสามารถเป็นอาชีพหลักที่เป็นทางเลือกของเกษตรกรในพื้นที่ได้  เกิดการจ้างงาน และมีอาชีพเสริมในหลายอย่างตามมา เช่น การจำหน่ายมูลโค เพื่อใช้ทำปุ๋ยบำรุงต้นพืช เป็นต้น  
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด