ข่าว

ราชกิจจาฯเผยประกาศกกต.วิธีการแจ้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางเว็ปไซต์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทำอย่างไรบ้าง เข้าเว็ปไซต์ โหลดแอปฯนี้ แจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ กกต.ออกประกาศฯ ลงใน ราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.65  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางอิเล็กทรอนิกส์

 

โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็น ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นสามารถแจ้งเหตุจำเป็น ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

และข้อ ๕๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ เนื่องจาก มีเหตุจำเป็นตามข้อ ๖๐  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔  ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้ สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

 

ราชกิจจาฯเผยประกาศกกต.วิธีการแจ้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางเว็ปไซต์

ข้อ ๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง ดังนี้

 

(๑) ให้ผู้แจ้งเหตุเข้าที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือ แอปพลิเคชัน Smart Vote
 

(๒) กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้ สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ

 

(๓) พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูล ไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การพิจารณาการแจ้งเหตุ และการอุทธรณ์กรณีเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอันสมควร ให้เป็นไป ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

คลิกอ่านประกาศกกต. วิธีแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งส.ส. ได้ที่นี่ >>>>

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางอิเล็กทรอนิกส์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ