ข่าว

"ประวิตร" ปลื้ม ไทยรอขึ้นทะเบียน "มรดกโลก" ต่อเนื่อง

"ประวิตร" ปลื้ม ไทยได้ประกาศเกียรติบัตรขึ้นทะเบียน "กลุ่มป่าแก่งกระจาน" เป็น "มรดกโลก" เร่งผลักดัน "พื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามัน" ต่อเนื่อง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 

วันนี้ ( 20 มกราคม 2565 ) ที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2565 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม , นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ 

\"ประวิตร\" ปลื้ม ไทยรอขึ้นทะเบียน \"มรดกโลก\" ต่อเนื่อง

พล.อ.ประวิตร ในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ยังเป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติบัตรรับรองการขึ้นทะเบียน พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 เมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ 

\"ประวิตร\" ปลื้ม ไทยรอขึ้นทะเบียน \"มรดกโลก\" ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบ (ร่าง) เอกสารการรายงานสถานภาพการอนุรักษ์ พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารดังกล่าว ก่อนจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลก  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ในปีนี้

สำหรับการจัดทำเอกสารดังกล่าว เป็นการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของราชอาณาจักรไทย ตามข้อมติของคณะกรรมการมรดกโลก เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และดูแลรักษาแหล่งมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ให้คงคุณค่าสืบไป 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก  เพื่อขับเคลื่อนและกำกับการดำเนินงานในการนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต  ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ  ทั้งนี้หากพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรให้กับประชาชนในพื้นที่แล้ว  ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ให้กับชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า วันนี้ได้ให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีการพิจารณาจำนวน 3 เรื่อง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง นำความเห็นของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และขอขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเป็นอย่างดี

ข่าวยอดนิยม