ข่าว

ครม.ตั้ง ม.ล.ชโยทิต กฤดากร เป็น "ผู้แทนการค้าไทย" คนแรกของรัฐบาล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.ตั้ง ม.ล.ชโยทิต กฤดากร เป็น "ผู้แทนการค้าไทย " คนแรกของรัฐบาล ทำหน้าที่ในการชักชวนการลงทุน และดึงการค้าจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย 

วันที่ 18 ม.ค. 65  คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ "ผู้แทนการค้าไทย"

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย "ผู้แทนการค้าไทย" พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 

พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการให้ "ผู้แทนการค้าไทย" อดีตผู้บริหารจากเจพีมอร์แกน เป็น "ผู้แทนการค้าไทย" คนแรกของรัฐบาล ทำหน้าที่ในการชักชวนการลงทุน และดึงการค้าจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย 

 

ทั้งนี้ ม.ล.ชโยทิต เป็นผู้อยู้เบื้องหลังการผลักดันนโยบายสำคัญคือการดึงผู้มีรายได้สูง และผู้เกษียณอายุที่มั่งคั่งเข้ามาอาศัยในประเทศไทย โดยมีเป้าหมาย  1 ล้านคน ในระยะเวลา 5 ปี 
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ