ข่าว

อนุมัติแผนพัฒนา "ภาคใต้" กว่า 5,000 ล้านบาท

"จุรินทร์" ควง "นิพนธ์" ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน อนุมัติแผนงบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนา “ภาคใต้”

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ กระทรวงพาณิชย์ ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนา "ภาคใต้" และภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านระบบ Video Conference)

พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เข้าร่วมการประชุม 

 

โดยที่ประชุมได้พิจารณาแผนงบประมาณการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ และกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีมติเห็นชอบ ประกอบด้วย 

1. แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 - 2570 

 

2.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

 

3. ข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 - 2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติแผนพัฒนา \"ภาคใต้\" กว่า 5,000 ล้านบาท

4. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565 กรณีเพื่อพิจารณาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน รวมถึงโครงการผ่านการอนุมัติของครม. สัญจร(อันดามัน) บรรจุในแผนงบประมาณต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนแผนงานของการอนุมัติแผนในที่ประชุมนั้น มีการอนุมัติโครงการทั้งสิ้น 345 โครงการ งบประมาณจำนวนกว่า 5,082 ล้านบาท ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และ 3 กลุ่มจังหวัดประกอบด้วย

อนุมัติแผนพัฒนา \"ภาคใต้\" กว่า 5,000 ล้านบาท

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และภาคใต้ชายแดน ผลลัพธ์ของการดำเนินการมุ่งเป้าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูป การพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมัน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การพัฒนาโลจิสติกส์ทั้งระบบ เป็นต้น

 

โดยโครงการทั้งหมด ที่ประชุมได้กลั่นกรองเห็นชอบเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ).ต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจ