ข่าว

โรคASF ระบาด ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอนำเข้า"หมูป่า"จากลาว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังยังไม่มีรายงานว่าปลอดจากโรค ASF

 

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.65  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๖๕

 

สืบเนื่องจากประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น จะสิ้นสุด การบังคับใช้ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

 

แต่อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ยังไม่มีรายงานการปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Self-declaration for the recovery of country freedom from African Swine Fever) จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health : OIE) ซึ่งโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวสามารถแพร่กระจาย ไปอย่างกว้างขวางได้

 

โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคหรือ ซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ โรคระบาดสัตว์ดังกล่าวแพร่กระจายเข้ามา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

โรคASF ระบาด ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอนำเข้า"หมูป่า"จากลาว

 

ข้อ ๑ ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์

logoline