ข่าว

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี" เร่งผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และพันธุ์ กข31

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี" เร่งผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และพันธุ์ กข31
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี" เร่งผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และพันธุ์ กข31 ตั้งเป้าปี 2564 จำนวน 3,800 ตันกระจายสู่เกษตรกร

นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เปิดเผยว่า "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี" ได้มุ่งภารกิจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อกระจายสู่พี่น้องเกษตรกร ซึ่งสามารถผลิตได้ตามเป้าหมายที่ได้รับมาสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2564 จำนวน 3,800 ตัน ผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และพันธุ์ กข31  ซึ่งกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ของ "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี"นั้น มีขั้นตอนการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ในการจัดทำแปลงขยายพันธุ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพดี

 

โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากการวางแผนการผลิต การกำหนดเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ในแต่ละชนิด แต่ละพืชพันธุ์ จัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานหลายด้าน ได้แก่ การตลาด สภาพพื้นที่ในการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ชนิดของพืชพันธุ์ที่ดำเนินการผลิต การกำหนดช่วงเวลาการปลูกและเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตมีคุณภาพดี 

 

จากนั้นมีการคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร วิธีการปฏิบัติควรดำเนินการคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรไปพร้อม ๆ กัน โดยพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีสภาพทำเลที่ตั้งเหมาะสมต่อการผลิตพืชพันธุ์นั้น ๆ มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในเขตชลประทาน หรือมีน้ำเพียงพอ เป็นพื้นที่ติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ มีการคมนาคมสะดวก ไม่เป็นพื้นที่ระบาดของโรคและแมลงศัตรู หรือในฤดูที่ผ่านมาปลูกพืชชนิดเดียวกัน แต่ต่างพันธุ์กับพืชที่ผลิต เพื่อป้องกันการปะปนพันธุ์ การคัดเลือกเกษตรกร ควรพิจารณาผู้มีความพร้อม ความชำนาญ และประสบการณ์ในการปลูกพืชเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ สามารถเรียนรู้และยอมรับวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ใหม่ ๆ มีความซื่อตรง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ให้มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี" เร่งผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และพันธุ์ กข31

หลังจากนั้นมีการจัดหาเมล็ดพันธุ์เพื่อการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ที่จะนำไปใช้ปลูกในแปลงขยายพันธุ์ต้องมั่นใจ และสามารถทวนสอบกลับได้ว่ามาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ และยืนยันคุณภาพอีกครั้ง ก่อนจ่ายเมล็ดพันธุ์ โดยกลุ่มควบคุมคุณภาพของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว มีปริมาณพอเพียงและมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานของชั้นเมล็ดพันธุ์หลักหรือขยาย 

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี" เร่งผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และพันธุ์ กข31

โดยการวางแผนปฏิบัติงานการติดตามแปลงขยายพันธุ์ การวางแผนการปฏิบัติงานการติดตามแปลงขยายพันธุ์ ต้องดำเนินการทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลแปลงขยายพันธุ์ เริ่มต้นจากการวางแผนการจัดทำแปลงขยายพันธุ์และแผนปฏิบัติงานติดตามแปลงขยายพันธุ์ โดยกำหนดช่วงเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนที่สำคัญ

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี" เร่งผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และพันธุ์ กข31

คือการคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร จัดทำทะเบียนเกษตรกรผู้ร่วมจัดทำแปลงขยายพันธุ์ จ่ายเมล็ดพันธุ์เพื่อการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ บันทึกวันที่ปลูก การจัดขนาดของกลุ่มแปลง และกำหนดแผนปฏิบัติงานติดตามแปลงขยายพันธุ์ในช่วงเวลาต่างๆ

นายสันต์ชัย กล่าวอีกว่า จากนั้นมีการติดตาม กำกับแปลงขยายพันธุ์ให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง การจัดทำแปลงขยายพันธุ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพดี จำเป็นต้องมีการติดตาม กำกับ ควบคุมการปฏิบัติของเกษตรกรให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ให้มีคุณภาพดี มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อการติดตามแปลงขยายพันธุ์ให้มีคุณภาพ จะถูกกำหนดขึ้นตามระยะการเจริญเติบโตของพืช

 

ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่ การเตรียมดิน การปลูก การป้องกันกำจัดวัชพืช การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู การตรวจตัดพันธุ์ปน และการเก็บเกี่ยวในระยะเหมาะสม

 

เรามีการตรวจตัดพันธุ์ปน เป็นการปฏิบัติเพื่อควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตในแปลงขยายพันธุ์ โดยตรวจสภาพต้นพืชที่ปลูกอยู่ในแปลงขยายพันธุ์ มีลักษณะตรงตามพันธุ์พืชที่ต้องการเพียงใด หรือมีต้นพืชพันธุ์อื่นขึ้นปะปนอยู่ จึงควรต้องการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการอย่างน้อย 1 ครั้งในระยะที่สามารถประเมินลักษณะประจำพันธุ์ที่ถูกต้องได้ดีที่สุด ซึ่งสามารถทำได้ในระยะต่าง ๆ ระยะกล้า ระยะแตกกอ ระยะออกดอก ระยะโน้มรวง ระยะก่อนการเก็บเกี่ยว 
       

นายสันต์ชัยกล่าวถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมแปลงขยายพันธุ์ได้แนะนำให้เกษตรกรระบายน้ำออกจากแปลงนาก่อนถึงวันเก็บเกี่ยว ประมาณ 10 วัน เพื่อให้ข้าวสุกแก่สม่ำเสมอ หรือสังเกตเมล็ดที่ปลายรวงเปลี่ยนเป็นแป้งแข็ง และเมล็ดเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซึ่งการผลิตเมล็ดพันธุ์สิ่งสำคัญคือกระบวนการผลิต ที่กำหนดคุณภาพเบื้องต้นของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ ทั้งปริมาณและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีได้มีการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวให้มากขึ้น โดยเฉพาะชาวนาได้มีโอกาสเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดีมากขึ้นอีกด้วย

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด