ข่าว

รู้ยัง พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯเพียงคนเดียวที่มอบ "คำขวัญวันครู”

รู้ยัง พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯเพียงคนเดียวที่มอบ "คำขวัญวันครู”
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

43 ปีที่มีการให้ "คำขวัญวันครู" ส่วนมากจากการประกวด และ รมว.ศึกษาธิการ มีนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวที่ชื่อ "พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" มอบให้ครูถึง 7 ครั้ง แต่มีคำไหนบ้างที่หายไป

ก่อนถึงวันครู สภาครู หรือคุรุสภา หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบครู เป็นปากเป็นเสียงให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูในอดีต จะจัดประกวด "คำขวัญวันครู" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครู ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้เป็นผู้ให้คำขวัญวันครูในปีนั้น

 

“วันครู” หรือวันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของครูไทยทุกคน และจะมี “คำขวัญวันครู” มอบแก่ครูทุกคน ตลอดระยะเวลา 43 ปี คำขวัญวันครู เปลี่ยนไปอย่างไร มีความหมายอย่างไร

 

ย้อนปัจจุบันถึงอดีต มีนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวที่ได้มอบคำขวัญวันครูให้แก่ครูทั้งประเทศ นั้นคือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของไทย

 

ก่อนหน้าตั้งแต่ปี 2522-2541 คำขวัญวันครูนั้นเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา หรือประธานบอร์ดคุรุสภา 

ในปี 2542 -2558 "คำขวัญวันครู" เป็นของบุคคลทั่วไป ที่ส่งเข้าประกวด และ ตั้งแต่ปี 2559-2565 เป็นต้นมารวมเวลา  7 ครั้ง คำขวัญวันครูจากนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว

 

โดยคำขวัญวันครูประจำปี 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้ครูทั่วประเทศใจความว่า “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”

 

รวมคำขวัญวันครู ปีอื่นๆ

พ.ศ. 2564 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา : ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ

พ.ศ. 2563 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา : ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา

พ.ศ. 2562 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา : ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี

พ.ศ. 2561 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา : ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา

 

พ.ศ. 2560 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา : ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู

พ.ศ. 2559 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา : อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ

ใน ปี 2542-2558 ก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด

พ.ศ. 2558 : เด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล จังหวัดอ่างทอง : เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ

พ.ศ. 2557 : นายธีธัช บรรณะทอง : เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน

พ.ศ. 2556 : นายสะอาด สีหภาค : แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน

 

พ.ศ. 2555 : นางสาวขนิษฐา อุตรโส : บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล

พ.ศ. 2554 : นางกนกอร ภูนาสูง : เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล

พ.ศ. 2553 : นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์ : น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที

 

พ.ศ. 2552 : นางนฤมล จันทะรัตน์ : ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู

พ.ศ. 2551 : นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม : ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพล ชนบูชา

พ.ศ. 2550 : นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์ : สิบหกมกรา เทิดทูน “พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู”

 

พ.ศ. 2549 : นางพรรณา คงสง : ครูดีเป็นศรีแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู

พ.ศ. 2548 : นายประจักษ์ หัวใจเพชร : ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นดินศรัทธาบุชาครู

พ.ศ. 2547 : นางสาวพรทิพย์ ศุภกา : ครู คือ พลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู

 

พ.ศ. 2546 : นางสมปอง สายจันทร์ : ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู

พ.ศ. 2545 : นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี : สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู

พ.ศ. 2544 : นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์ : พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู

 

ตั้งแต่ปี 2522 -2541 "คำขวัญวันครู" นั้นเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา

 

พ.ศ. 2543 : นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล : ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

และ นายประจักษ์ เสตเตมิ : สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา

 

พ.ศ. 2542 : นายปัญจะ เกสรทอง : ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา

และนางเซียมเกียว แซ่เล้า : ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู

 

พ.ศ. 2541 : นายชุมพล ศิลปอาชา : ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

พ.ศ. 2540 : นายสุขวิช รังสิตพล : ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและน้ำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา

พ.ศ. 2539 : นายสุขวิช รังสิตพล : ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน

 

พ.ศ. 2538 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร : อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

พ.ศ. 2537 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร : ครู คือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

 

พ.ศ. 2536 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร : ครู คือ นักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2535 : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ : ครู คือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ

พ.ศ. 2534 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ : ครู คือ ผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี

 

พ.ศ. 2533 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ : ครู คือ ผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี

พ.ศ. 2532 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ : ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย

พ.ศ. 2531 : นายมารุต บุญนาค : ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี

 

พ.ศ. 2530 : นายมารุต บุญนาค : ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี

พ.ศ. 2529 : นายชวน หลีกภัย : ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย

 

พ.ศ. 2528 : นายชวน หลีกภัย : การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่ง

น่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติโดยยึดถือความดี มีคุณธรรมระดับสูงกว่าบุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจ เมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครูทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิดผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป

 

พ.ศ. 2527 : นายชวน หลีกภัย : ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด

 

พ.ศ. 2526 : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ : อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน

พ.ศ. 2525 : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ : ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จึงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป

 

พ.ศ. 2524 : ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต : ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผน อันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย

 

พ.ศ. 2523 : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ : เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู

พ.ศ. 2522 : นายแพทย์บุญสม มาร์ติน : การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลาย ๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการ ขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน และขอได้โปรดตระหนักถึงหน้าที่ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป

 

คำขวัญวันครู” ในช่วงเริ่มแรกคล้ายจะเป็นคำอวยพรมากกว่า เนื่องจากวันครูกับวันขึ้นปีใหม่อยู่ในวาระที่ใกล้เคียงกัน ช่วง พ.ศ. 2522- 2541 คำขวัญวันครู เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แม้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่ใช่ช่วงเวลาของประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ แต่บริบทของคำขวัญวันครู ก็ยังแสดงออกถึงการยกย่องและเชิดชู ครู ในฐานะปูชนียบุคคล เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ให้ เป็นผู้เสียสละ และยึดมั่นในคุณงามความดี

 

ใน ปี 2542- 2558 ก็เป็นคำขวัญวันครู เป็นของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด แต่ทุกคำขวัญล้วน ยกย่อง เชิดชูและบูชาพระคุณของครู และเป็นช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดคำว่า “ครูแห่งแผ่นดิน”

 

ในปัจจุบัน ย้อนไปถึงปี พ.ศ. 2559 ในวันครูของทุกปี เราได้รับคำขวัญวันครูจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2559- 2565 มักจะประกอบด้วยคำว่า ครู ,ครูดี ,ศิษย์ดี ,พัฒนา ,คุณภาพ และคุณธรรม โดยคำที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้มากที่สุด คือ “ครู” ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่คำที่ใช้มากเป็นอันดับรองลงมา ได้แก่ คำว่า “พัฒนา” ตามมาด้วยคำว่า “ครูดี และ “ศิษย์ดี” แค่คำที่ใช้น้อยที่สุด คือ “คุณภาพ และ “คุณธรรม”

...ทีมข่าวการศึกษา คมชัดลึกออนไลน์..

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด