ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีเร่งปรับสมรรถนะโรงงานปรับปรุง "เมล็ดพันธุ์"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีเร่งปรับปรุงสมรรถนะโรงงานปรับปรุง "เมล็ดพันธุ์" ด้วยเครื่องชั่งบรรจุ พร้อมจัดเรียงอัตโนมัติรองรับเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เพิ่มขึ้นอีก 34,000 ตัน

กรมการข้าว ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพ"เมล็ดพันธุ์ข้าว" ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่ได้ดำเนินตามโครงการเพื่อปรับปรุงเครื่องจักร ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์จัดหาชุดเครื่องชั่งบรรจุพร้อมระบบจัดเรียงอัตโนมัติเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ รวมถึงก่อสร้างอาคาร พร้อมติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อให้สามารถรองรับเป้าหมายการผลิต"เมล็ดพันธุ์ข้าว"ที่เพิ่มขึ้นอีก 34,000 ตัน จากเดิม 86,000 ตัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์  ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กล่าวว่า โครงการเพิ่มศักยภาพและการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เป็นโครงการที่ได้รับงบเงินกู้ พ.ร.ก.ภายใต้โครงการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ซึ่งศูนย์ก็ได้งบมาในจำนวน 20 ศูนย์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการผลิตให้แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งจากเดิมที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมีศักยภาพการผลิตประมาณ 4 ตันต่อชั่วโมง เมื่อได้เครื่องจักรหรือโครงการนี้มา สามารถที่จะเพิ่มการผลิตจากเดิม 4 ตันต่อชั่วโมง มาเป็น 7-10 ตันต่อชั่วโมง

 

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีเร่งปรับสมรรถนะโรงงานปรับปรุง "เมล็ดพันธุ์"

วัตถุประสงค์ที่ 2 ก็คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้ทันต่อความต้องการของเกษตรกร เนื่องจากว่าถ้าศักยภาพอยู่ที่ 4 ตันต่อชั่วโมง อาจจะผลิตได้ต่อวัน 20 ตัน แต่ในขณะเดียวกันพอเพิ่มศักยภาพขึ้น สามารถที่จะย่นระยะเวลาการผลิตให้ทันต่อความต้องการของเกษตรกร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีเร่งปรับสมรรถนะโรงงานปรับปรุง "เมล็ดพันธุ์"

จุดประสงค์ที่ 3 คือเนื่องจากว่าแรงงานหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์มีจำนวนจำกัด และส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ค่อนข้างมีอายุ ก็เป็นการผ่อนแรงให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการลดในเรื่องของการสัมผัสสารเคมีโดยตรง ก็จะทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นซึ่งกรมการข้าวมีเป้าหมายการผลิตอยู่ที่ประมาณ 1 แสนตัน แต่ว่าในขณะเดียวกัน ก็คือศูนย์ในจำนวน 29 ศูนย์ ผลิตได้แค่ 85,000 ตัน ดังนั้น ถ้าโครงการเพิ่มศักยภาพเข้ามา ก็มีเป้าหมายที่จะผลิตอยู่ประมาณ 1 แสนกว่าตันขึ้นไป ก็จะสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรเพิ่มขึ้น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีเร่งปรับสมรรถนะโรงงานปรับปรุง "เมล็ดพันธุ์"

นายบรรเทิง เปรมศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กล่าวว่า การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ หมายถึง ขบวนการที่มีการปฏิบัติการต่อเนื่อง หลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ จากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อยกระดับคุณภาพด้านกายภาพของ"เมล็ดพันธุ์" โดยการขจัดหรือลดสิ่งหรือสภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ออกไป

 

ได้แก่ การลดความชื้นส่วนเกิน หลังจากเก็บเกี่ยวจนได้เมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว เมล็ดที่จะใช้ทำเป็นพันธุ์ปลูกหรือผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปนั้น ตัวเมล็ดเองจะยังมีความชื้นที่สูงอยู่ หากบรรจุในกระสอบ ถุง กองรวมกันในรถบรรทุกหรือในภาชนะบรรจุชั่วคราว จะส่งผลให้กระทบโดยตรงต่อคุณภาพของ "เมล็ดพันธุ์" ให้ลดลงหรือเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องทำการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวเหล่านั้นให้เร็วที่สุด เพื่อรักษาระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การคัดแยกหิน ดิน ทราย เศษต้นพืช เมล็ดพืชอื่น เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ขนาดและสิ่งเจือปนอื่น ๆ ออก ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับกระจายสู่ชาวนา

 

ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพดีตามมาตรฐาน จำหน่ายสู่เกษตรกรนำไปเพาะปลูก โดยมีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระหว่างการปรับปรุงสภาพอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน
       

ซึ่งโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จะเข้ามามีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ ผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ที่จะทำให้กรมการข้าวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ผลิต "เมล็ดพันธุ์" ต่อไปในอนาคต

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด