ข่าว

เปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ-ไม่มีสิทธิ เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สงขลา-ชุมพร

เปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ-ไม่มีสิทธิ เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สงขลา-ชุมพร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ใกล้ถึงวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 1 ชุมพร และส.ส.เขต 6 สงขลากันแล้ว มาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดไว้ว่าต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไว้อย่างไรบ้าง

เปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ-ไม่มีสิทธิ เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สงขลา-ชุมพร

 

นับถอยหลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อเข้าทำหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา และ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร จากกรณีที่ นายถาวร เสนเนียม อดีต ส.ส.สงขลา เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์ และ นายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาคดีการชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2556-1 พ.ค.2557 ให้สมาชิกภาพการเป็น ส.ส.ต้องสิ้นสุดลง 

 

 

ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติออกประกาศ เรื่องกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่ง ส.ส.ที่ว่างลง โดย กกต.ได้กำหนดให้วันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั้ง 2 เขตเลือกตั้งพร้อมกัน คือ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

 

เปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ-ไม่มีสิทธิ เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สงขลา-ชุมพร

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

1.มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

 

ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
3.ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยตคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
4.วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ

 

หลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้ง
1.บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
2.บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
 

logoline