ข่าว

อธิบดีปศุสัตว์เซ็นตั้งรองอธิบดีฯปธ.สอบข้อเท็จจริงปมหนังสือเตือนโรคASF

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อธิบดีปศุสัตว์ ลงนามแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปมหนังสือแจ้งเตือน จากภาคีคณบดี คณะสัตว์แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยพบผลการชันสูตร หมูเป็นโรคASF โดยตั้งรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานสอบ

 

ภายหลัง นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  เปิดเผยว่า  ยังไม่เห็นหนังสือภาคีคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ไแจ้งมายังกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.64  เกี่ยวกับข้อห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาดและการควบคุมโรคในสุกร โดยหน่วยงานของสถาบันการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย พบเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Afican Swine Fever: ASF) ในซากสุกรที่ส่งชันสูตรโรค และได้รายงานการตรวจพบโรคต่อกรมปศุสัตว์ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และขอให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการตามมาตรการเพื่อควบคุมโรคโดยเร็ว 

 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ม.ค.65 มีความคืบหน้าตามลำดับ เมื่อ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ลงนามคำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

คำสั่งดังกล่าว มีเนื้อหาว่า ด้วยปรากฎข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า ภาคีคณบดี คณะสัตว์แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือที่ ภ.ค.สพ.ท. 021/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564  ถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ เรื่อง ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาดและการควบคุมโรคในสุกร  โดยหน่วยงานของสถาบันการศึกษาสัตว์แพทยศาสตร์ในประเทศไทย พบเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (Afican Swine Fever: ASF) ในซากสุกรที่ส่งชันสูตรโรคและได้รายงานการตรวจพบโรคต่อกรมปศุสัตว์ตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 แล้ว และขอให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการตามมาตรการเพื่อควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแก่เกษตรกรและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย แต่ปรากฎว่ากรมปศุสัตว์ยังไม่เคยได้รับหนังสือดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

อธิบดีปศุสัตว์เซ็นตั้งรองอธิบดีฯปธ.สอบข้อเท็จจริงปมหนังสือเตือนโรคASF

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่่องดังกล่าวเป็นไปตามข้้นตอนของทางราชการและเกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2545 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

 

1. นายโสภัชย์  ชวาลกุล  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน 

 

2. น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา   เลขานุการกรมสำนักงานเลขานุการกรม  เป็นกรรมการ

 

3. นายพฤศจิ เนื่องจตำนงค์ นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย เป็ฯกรรมการและเลขานุการ

 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการรีบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจิงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว แล้วเสนอสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กรมปศุสัตว์ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด