ข่าว

เช็คเลย จังหวัดไหนบ้าง"พื้นที่ควบคุม" โควิด โอไมครอน ระลอกใหม่ ลงราชกิจจาฯ

เช็คเลย จังหวัดไหนบ้าง"พื้นที่ควบคุม" โควิด โอไมครอน ระลอกใหม่ ลงราชกิจจาฯ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คเลย ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศข้อกำหนดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และโอไมครอน ระลอกใหม่ปี 2565  ได้มีการออกประกาศคำสั่งเพิ่มเติมในการกำหนดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

 

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.65   ภายหลัง ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศข้อกำหนดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และโอไมครอน ระลอกใหม่ปี 2565  ได้มีการออกประกาศคำสั่งเพิ่มเติมในการกำหนดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

 

โดยมีเนื้อหาดังนี้ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์กำรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) ที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนั้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง>>>

ด่วนออกประกาศข้อกำหนดพรก.ฉุกเฉินรับมือแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่

 

รับมือโควิด-โอไมครอน ขยายแซนด์บ็อกซ์ 3จว.ตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง 

 

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด - 19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

กระทรวงมหาดไทย จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ

 

สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

 

สั่ง ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

 

เช็คเลย จังหวัดไหนบ้าง"พื้นที่ควบคุม" โควิด โอไมครอน ระลอกใหม่ ลงราชกิจจาฯ

 

เช็คเลย จังหวัดไหนบ้าง"พื้นที่ควบคุม" โควิด โอไมครอน ระลอกใหม่ ลงราชกิจจาฯ

 

เช็คเลย จังหวัดไหนบ้าง"พื้นที่ควบคุม" โควิด โอไมครอน ระลอกใหม่ ลงราชกิจจาฯ

เช็คพื้นที่ควบคุมและพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวโดยละเอียดได้ที่นี่ 

 

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

logoline