ข่าว

เปิดภาพรวมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ "แปลงใหญ่"

เปิดภาพรวมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ "แปลงใหญ่"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดภาพรวมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ "แปลงใหญ่" ภายใต้การดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเพื่อพัฒนาการผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด

นางพรพรรณ บุสสกร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กล่าวว่า โครงการ "นาแปลงใหญ่"เป็นโครงการที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีแนวทางการปฏิบัติที่เหมือนกัน แล้วก็มีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการผลิตทางการเกษตร กรมการข้าวรับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริม"นาแปลงใหญ่ข้าว"

 

ฉะนั้นเกษตรกรที่จะมาเป็น "กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว" ต้องเกิดการรวมตัวกันของเกษตรกรที่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการพัฒนาการผลิต การตลาดหรือการเพิ่มผลผลิตเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเป็นแนวทางเดียวกันโดยการรวมตัวของเกษตรกร 30 รายขึ้นไปแล้วมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หากมีความประสงค์ที่จะมาสมัคร สามารถสมัครได้ที่กรมการข้าวหรือกรมส่งเสริมการเกษตรในการที่เข้ามาเป็นสมาชิกของ "กลุ่มนาแปลงใหญ่"

 

กรมการข้าวก็จะมีแนวทางที่จะส่งเสริมและพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง สามารถรวมกันผลิต รวมกันจำหน่าย รวมถึงการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือว่าส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตข้าวให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ข้าวมีคุณภาพดีรวมกันจำหน่ายได้ราคาที่สูงขึ้น

เปิดภาพรวมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ "แปลงใหญ่"

ปัจจุบันศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดตากกับจังหวัดกำแพงเพชร ในการส่งเสริมศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ"แปลงใหญ่" ก็คือกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเป็นผู้รับผิดชอบ

 

โดยศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยนักวิชาการออกไปถ่ายทอดองค์ความรู้ ออกติดตามให้คำแนะนำ ตลอดจนถึงการอบรมในเรื่องของการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน GAP แบบกลุ่มให้เกษตรกร เพื่อให้ผลผลิตที่ออกมามีใบรับรองในเรื่องของมาตรฐานการเกษตรที่ดีและปลอดภัยให้เกษตรกร ซึ่งจะสามารถนำไปการันตีได้ว่าผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี

เปิดภาพรวมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ "แปลงใหญ่"

เนื่องจากว่าในปีพ.ศ. 2563 เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมหดตัวลง ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีก็มีแนวทางแก้ไขในเรื่องของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการเกษตรโดยการยกระดับ"แปลงใหญ่"ขึ้นมา  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แล้วมีการจัดแผนงบประมาณรายจ่ายในการที่จะต่อยอดหรือพัฒนาสินค้าเดิมที่"กลุ่มแปลงใหญ่"มีอยู่ให้ดีขึ้นหรือสร้างเครือข่ายขึ้นมาเพื่อจะพัฒนาสินค้าโดยในการพัฒนาสินค้าไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกคุณภาพ หรือเป็นการแปรรูปต่างๆ ที่จะทำให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าการขายข้าวเปลือกแบบเดิม ๆ

 

ฉะนั้นการผลิตข้าวเปลือกแบบเดิมก็ต้องมีการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตข้าว โดยกรมการข้าวจะสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกษตรกรยังขาดแคลน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งการทำโครงการในลักษณะนี้"กลุ่มแปลงใหญ่"จะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ก็จะเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ

 


 

สำหรับการพัฒนาเกษตรกรซึ่งการส่งเสริมในปัจจุบัน เกษตรกรก็ต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมของกลุ่มในทิศทางเดียวกัน มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมกลุ่ม แล้วก็มีความเข้มแข็งที่จะยอมพัฒนาตนเอง ภายใต้การแนะนำส่งเสริมของทางราชการ เกษตรกรที่เข้มแข็ง สามารถที่จะต่อยอด พัฒนาสินค้าให้ตลาด หรือว่าใช้ตลาดนำการผลิต เพื่อที่จะอยู่รอดในวิกฤตของโรคระบาดนี้ได้

 

เกษตรกรที่สนใจที่คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี อยากจะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ"แปลงใหญ่" ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ 311 ม.3 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทร 055-710-014 หรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

logoline