ข่าว

แก้ราคา"หมูแพง" เปิด 7กฎเหล็ก คุมเข้มผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ประกาศลง ราชกิจจาฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คเลย ราชกิจจาฯ เปิดมาตรการแก้"หมูแพง" ออกประกาศสองฉบับ ทั้งห้ามส่งออกหมูเป็นออกนอกราชอาณาจักร และ 7กฎเหล็ก คุมเข้ม ผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออก ต้องแจ้งข้อมูลการครอบครองหมูทุกสัปดาห์ ภายในวันที่ 10 ม.ค.นี้

จากปัญหาราคา"หมูแพง" และมีการขุดคุ้ยพบต้นตอหาสาเหตุมาจากกรณีโรคระบาดหมูที่ลามมาถึงประเทศไทยมานานสามปีแล้ว โดยที่รัฐบาลไม่ได้มีการให้ความกระจ่างเท่าที่ควร   จนปัญหาได้ลุกลามมาถึงปัจจุบัน กระทั่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาหมูแพง  ซึ่งล่าสุดจากการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการออกมาตรการแก้ปัญหาราคาหมูแพง

 

ซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์  ภายใต้การนำของนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ลงนามในประกาศจำนวนสองฉบับ ฉบับแรกเป็นการห้ามส่งออกหมูมีชีวิตออกนอกราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว 3 เดือน ส่วนประกาศฉบับที่ 2 เป็นเรื่องการแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ซึ่งประกาศทั้งสองฉบับ ได้เผยแพร่ลงราชกิจจานุเบกษา ฉบับเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้แล้ว 

 

สำหรับ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร  

 

มีเนื้อหา ดังนี้  ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 กำหนดให้สุกร เนื้อสุกร เป็นสินค้าควบคุม ไปแล้ว นั้น

 

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 กำหนดให้ผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งครอบครองสุกรมีชีวิตที่มีปริมาณ ตั้งแต่ห้าร้อยตัวขึ้นไป และผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีก เนื้อสุกรชำแหละแยกชิ้นส่วน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อไหล่ เนื้อสะโพก เนื้อสันคอ เนื้อสันนอก เนื้อสันใน และเนื้อหมูสามชั้น ที่มีปริมาณรวมกันตั้งแต่ห้าพันกิโลกรัมขึ้นไป ไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครอง แทนผู้อื่น แจ้งปริมาณการเลี้ยง ปริมาณการซื้อ ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณการใช้ ปริมาณการส่งออก ปริมาณการรับฝาก ปริมาณคงเหลือ ราคาจำหน่าย สถานที่เก็บ สถานที่เลี้ยง และจัดทำบัญชี คุมสินค้า เพื่อให้การกำกับดูแลสุกรและเนื้อสุกรมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  9(2 ) (3) มาตรา 25 (3) (4) (5) และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  คณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาหนึ่งปีตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

 

ข้อ 2 ให้ผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งครอบครองสุกรมีชีวิต ที่มีปริมาณตั้งแต่ห้าร้อยตัวขึ้นไป ไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองแทนผู้อื่น แจ้งปริมาณการเลี้ยง ปริมาณการซื้อ ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณการส่งออก ปริมาณคงเหลือ ราคาจำหน่าย สถานที่เก็บ และสถานที่เลี้ยง โดยให้แจ้งข้อมูลที่เป็นอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 และให้แจ้งครั้งต่อไปเป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันจันทร์ ของสัปดาห์ถัดไป

 

ในกรณีมีการครอบครองภายหลังวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้แจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ภายในเจ็ดวันตั้งแต่วันที่มีการครอบครองเกินปริมาณที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ที่ได้แจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หรือ วรรคสองแล้ว ต้องดำเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อไป ไม่ว่าจะครอบครองเกินปริมาณที่กำหนดหรือไม่ก็ตาม

 

ข้อ 3 ให้ผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีก เนื้อสุกรชำแหละแยกชิ้นส่วนซึ่งประกอบด้วย เนื้อไหล่ เนื้อสะโพก เนื้อสันคอ เนื้อสันนอก เนื้อสันใน และเนื้อหมูสามชั้น ที่มีปริมาณรวมกันตั้งแต่ ห้าพันกิโลกรัมขึ้นไป ไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองแทนผู้อื่น แจ้งปริมาณ การซื้อ ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณการใช้ ปริมาณการส่งออก ปริมาณการรับฝาก ปริมาณคงเหลือ ราคาจำหน่าย และสถานที่เก็บ

โดยให้แจ้งข้อมูลที่เป็นอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 และให้แจ้งครั้งต่อไปเป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป ในกรณีมีการครอบครองภายหลังวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้แจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ภายในเจ็ดวันตั้งแต่วันที่มีการครอบครองเกินปริมาณที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ผู้ครอบครองที่ได้แจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้ว ต้องดำเนินการแจ้งข้อมูล ดังกล่าวต่อไป ไม่ว่าจะครอบครองเกินปริมาณที่กำหนดหรือไม่ก็ตาม

 

ข้อ 4 ให้ผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และผู้ครอบครอง ตามข้อ 2 และข้อ 3 จัดทำบัญชีคุมสินค้า แสดงปริมาณการเลี้ยง ปริมาณการซื้อ ราคาซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อหรือผู้ขาย เป็นรายวัน โดยต้องลงรายการ ในบัญชีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามวันตั้งแต่วันที่ได้ซื้อมา รับหรือนำเข้ามาจำหน่ายไปแต่ละครั้ง และต้องเก็บบัญชีพร้อมหลักฐานการได้มาและการจำหน่ายไว้ ณ สถานที่เก็บ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบได้ทุกเวลา

 

ข้อ 5 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลี้ยง สถานที่เก็บ ที่ได้แจ้งไว้แล้วตามข้อ 2 หรือข้อ 3 ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

ข้อ 6 การแจ้งตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 5 ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ที่เลขาธิการกำหนด ณ สถานที่ราชการ ดังต่อไปนี้

 

( 1 ) ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ให้แจ้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

 

(2 ) ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจาก ( 1 ) ให้แจ้ง ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด แห่งท้องที่นั้น การแจ้งตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร ทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) หรือทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือวันที่ได้ประทับตราประจำวัน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันแจ้ง ในกรณีที่แจ้งทางโทรสารให้ถือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดง เจตนาในการแจ้ง ในกรณีที่แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ให้ถือวันที่ได้รับจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง และในกรณีการแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นวันแจ้ง การแจ้งทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ตามวรรคสอง จะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้ครอบครอง ได้ส่งต้นฉบับให้เลขาธิการแล้ว กรณีเป็นการแจ้งตาม (1) หรือได้ส่งต้นฉบับให้พาณิชย์จังหวัดแห่งท้องที่นั้นแล้ว กรณีเป็นการแจ้ง ตาม (2) ให้ผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้ครอบครอง ตามข้อ 2 และข้อ 3 ที่ประสงค์จะแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงนามในบันทึกแสดงความตกลงในการแจ้งทางข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกำหนด

 

ข้อ 7 เมื่อผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้ครอบครอง ร้องขอ ต่อเลขาธิการเพื่อขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อเลขาธิการเห็นสมควร เลขาธิการอาจมีคำสั่งขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ก่อนสิ้นระยะเวลานั้นได้ แต่การขยายระยะเวลา เช่นว่านี้ให้พึงทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษหรือมีเหตุจำเป็น และผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกไป นอกราชอาณาจักร ผู้ครอบครองได้มีคำร้องขอ หรือเลขาธิการได้มีคำสั่งก่อนสิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

 

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

 

คลิกอ่านประกาศ มาตรการแก้หมูแพง>>>

 

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร

 

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด