ข่าว

เฮ ไฟเขียวแล้ว "พืชกระท่อม" ประกอบอาหาร-แปรรูปได้ ประกาศลงในราชกิจจาฯ

เฮ ไฟเขียวแล้ว "พืชกระท่อม" ประกอบอาหาร-แปรรูปได้ ประกาศลงในราชกิจจาฯ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้"พืชกระท่อม"ประกอบอาหาร แปรรูปได้ผ่านการรับรองอย. มีผลบังคับใช้แล้ว

 

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.65  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 430) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

 

โดยที่ได้มีการยกเลิกการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ ๕

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (8) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ ๕๒ ของบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดอาหาร ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และใช้ความต่อไปนี้แทน

 

เฮ ไฟเขียวแล้ว "พืชกระท่อม" ประกอบอาหาร-แปรรูปได้ ประกาศลงในราชกิจจาฯ

 

เฮ ไฟเขียวแล้ว "พืชกระท่อม" ประกอบอาหาร-แปรรูปได้ ประกาศลงในราชกิจจาฯ

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด