ข่าว

ครม.เคาะแล้ว กรอบวงเงิน "งบอว.ปี66" 1.43 แสนล้านบาท

ครม.เคาะแล้ว กรอบวงเงิน "งบอว.ปี66" 1.43 แสนล้านบาท
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.เคาะแล้ว กรอบวงเงิน "งบอว.ปี66" จำนวน 1.43 แสนล้านบาท เพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใน 5 แพลตฟอร์ม สู่การพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG อุตสากรรมเป้าหมาย มุ่งแก้จน โจทย์ท้าทายสังคมด้านสิ่งแวดล้อม สานต่องานใหม่ ทั้งอุตฯอวกาศในอนาคต วิจัยวัคซีน

วันที่ 4 มกราคม 2565 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบวงเงินประจำปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งสิ้น 143,734 ล้านบาท เป็น "งบอว.ปี66” มีรายละเอียดดังนี้

 

1)งบประมาณด้านการอุดมศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จำนวนวงเงิน 114,634 ล้านบาท และ

 

2)งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วงเงิน 29,100 ล้านบาท ตามที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเสนอ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

 

ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและความเร่งด่วนของประเทศ เช่น การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนโดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG การสร้างความพร้อมในการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นต้น 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 114,634 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้

1)งบบุคลากร 70,409 ล้านบาท

2)งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น 36,755 ล้านบาท และ

 

3)งบประมาณการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 7,469 ล้านบาท

 

ซึ่งกรอบวงเงินนี้มีเป้าหมายผลผลิต 5 ด้าน ประกอบด้วย

1)การผลิตบัณฑิตในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1,367,864 คน โดยมีเป้าหมายการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และอุตสากรรมเป้าหมาย จำนวน 410,360 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด 

 

2)การผลิตกำลังแรงงานในหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree Program) ทั้งการพัฒนาความรู้ในทักษะเดิม (Re-Skill) ยกระดับทักษะเดิม (Up-Skill) เพิ่มพูนทักษะใหม่ (New Skill) จำนวนไม่น้อยกว่า 130,000 คน 

 

3)การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา

4)บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 195,989 คน 

5)โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญ

 

ผ่านกลไกการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใน 5 แพลตฟอร์ม ได้แก่

1.การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 2.การพัฒนาแสวงหาบุคลากร 3.ความเป็นนานาชาติ 4.การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และ5.การสร้งแพลตฟอร์มความร่วมมือ

 

2.กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 29,100 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 

 

1)งบสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ 17,460 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนทุนการวิจัยที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

2)งบสนับสนุนงานพื้นฐาน 11,640 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนงานมูลฐานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็งตามพันธกิจหน่วยงาน 

 

โดยมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณเป็น แบบเงินก้อน (Block grant) และจัดสรรงบประมาณแบบต่อเนื่องหลายปี (Multi-year budgeting) เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาเกิดความคล่องตัว มีความยืดหยุ่น และสามารถดำเนินการแผนงานต่อเนื่องและแผนงานใหม่ได้ อาทิ 

 

แผนงานต่อเนื่อง เช่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG แผนงานจีโนมิกส์ประเทศไทย แผนงานการแก้ปัญหาความยากจนโจทย์ท้าทายสังคมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

ส่วนแผนงานใหม่ เช่น การวิจัยวัคซีน การพัฒนาอุตสาหกรรมยายนต์ การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวของอุตสาหกรรมสู่อนาคต เป็นต้น

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด