ข่าว

เช็คเลย ราชกิจจาฯประกาศรายชื่อรพ.ที่ให้บริการตาม"สิทธิประกันสังคม"ปี65

เช็คเลย ราชกิจจาฯประกาศรายชื่อรพ.ที่ให้บริการตาม"สิทธิประกันสังคม"ปี65
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คเลย ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี2565 เปิดรายชื่อสถานพยาบาลทั่วประเทศใช้สิทธิประกันสังคมประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 4  ธ.ค. 64  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาลประจำ ปี พ.ศ. 2565  เพื่อให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทำงาน ไปเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่กำหนด

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

เช็คเลย ราชกิจจาฯประกาศรายชื่อรพ.ที่ให้บริการตาม"สิทธิประกันสังคม"ปี65

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อ สถานพยาบาลประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 

ข้อ 3 ให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ไปเข้ารับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามเขตท้องที่และรายชื่อ สถานพยาบาลที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่  24  ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

บุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

 

ตัวอย่าง

เช็คเลย ราชกิจจาฯประกาศรายชื่อรพ.ที่ให้บริการตาม"สิทธิประกันสังคม"ปี65

อนึ่ง  รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมและเครือข่ายตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นรายชื่อสถานพยาบาล ประกันสังคมทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อของ สถานพยาบาลประกันสังคมระดับหลัก (Main Contractor) สถานพยาบาลประกันสังคมระดับสูงกว่า (Supra Contractor) และสถานพยาบาลประกันสังคมระดับรอง (Sub Contractor) พร้อมสถานที่ตั้ง

 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนที่มีสิทธิเข้ารับบริการทางการแพทย์ ในสถานพยาบาลประกันสังคม ดังกล่าวได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการประสานงานสำหรับ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>>>

ตรวจรายชื่อสถานพยาบาล ในการเข้าไปสิทธิตามประกันสังคม

 

logoline