ข่าว

จับตา "ครม."วันนี้ ชงลดภาษีรถ EV- ลดเงินสมทบประกันสังคม ม.40 -ถกโอไมครอน

ด่วนจับตาประชุม "ครม.ออนไลน์" นัดแรกปี 2565 กระทรวงการคลังชงลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรหนุนการนำเข้ารถอีวี เพื่อให้เข้ากับนโยบายสนับสนุนรถอีวีในประเทศ- สำนักงานประกันสังคมชงลดเงินสมทบมาตรา 40-ถกรับมือโอไมครอน

 4 ม.ค. 65 การประชุม "คณะรัฐมนตรี" นัดแรกของปี 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์เต็มรูปแบบ หลังจากที่ทำเนียบรัฐบาลมีการออกคำสั่งให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนโดยงดให้มีการประชุมและพบปะนัดหมายต่าง ๆ ในทำเนียบรัฐบาลอย่างน้อย 10 วันตั้งแต่ วันที่ 4 - 14 ม.ค. 2565 

 

โดยการประชุม "ครม."ในวันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนจะได้มีการหารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนหลังจากที่ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากสิ้นสุดช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ประชาชนมีการเดินทาง และรวมตัวกันในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมากซึ่งต้องมีการเน้นย้ำเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง และการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 

 

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจมีดังนี้

 

-กระทรวงการคลังเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตาม ม.12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530(ฉบับที่..)โดยรายละเอียดเป็นเรื่อง การลดอัตราภาษีที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า(รถอีวี)ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle:BEV)ที่นําเข้ามาเพื่อทดลองตลาด ตามมาตรการสนับสนุนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
 

 

 

-กระทรวงแรงงานเสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ(ฉบับที่..) พ.ศ... โดยลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เหลือ 60% เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยลดอัตราเงินสมทบเหลือ 180 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาทต่อเดือน ได้สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับประโยชน์จากการลดอัตราเงินสมทบ จำนวน 10.57 ล้านคน รวมวงเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จำนวน 1,408.56 ล้านบาท

 

-กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 2,125.56 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (จำนวน 17 จังหวัด)


-กระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

 

-สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอขอก่อหนี้ผูกพันรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ในโครงการ “อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่ พักข้าราชการตำรวจฯ จำนวน 6 อาคาร 

 


 

-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯเสนอการป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 4

 

-กระทรวงกลาโหมเสนอขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี ในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา ดอยตุง จังหวัดเชียงราย และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

-สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง ขอนุมัติดำเนินการก่อสร้างอาคาร พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

 

-สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนวทางการยกร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ... ห

 

-กระทรวงคมนาคมรายงานผลการพิจารณาเจรจาการบินระหว่างไทย – แคนาดา


สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจมีดังนี้ 


-กระทรวงแรงงานเสนอร่าางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ...


-กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็น สินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ...

 

-กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการ พิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ...และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ...รวม 2 ฉบับ

 

-สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอการออกกฎกระทรวงเพื่อยกเลิกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และกฎกระทรวงเพื่อรองรับการควบกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ห

 

-สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองตามพระราชบัญญัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ.2539 ประจำปี 2563 และรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้มีหนังสือด่วนแจ้งไปยัง"คณะรัฐมนตรี"  ผู้ติดตาม ครม. ผู้เข้าร่วมประชุม ครม. และผู้ประสานงานประจำกระทรวง ระบุว่า ในการประชุม "ครม."ในครั้งต่อไป วันที่ 4 ม.ค. 2565 จะเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เต็มรูปแบบ จึงขอให้ "ครม." และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนประชุม ณ ที่ตั้งส่วนราชการ หรือที่พัก และหากรัฐมนตรีหรือผู้เข้าร่วมประชุมคนใดประสงค์จะเปลี่ยนสถานที่ "ประชุม ครม." ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สามารถประสานฝ่ายเทคนิคได้

 

รวมถึงหากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องต่อที่ประชุม"ครม."เป็นวาระจร (ใบชมพู) ให้ดำเนินการโดยประสาน สลค.ล่วงหน้า ประสานขอไฟล์เอกสาร แจ้งความประสงค์เสนอ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับจัดส่งใบชมพู ต่อที่ประชุมเป็นวาระจร ซึ่งหากเรื่องที่เสนอมาไม่ได้รับการพิจารณาเข้าเป็นวาระจรขอให้ดำเนินการตามแนวทางในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอครม.ตามปกติ 

 

 

 

 

ข่าวยอดนิยม