ข่าว

ชูผลสำเร็จ ที่น่าภาคภูมิใจ "กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลทุ่งขวาง"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลทุ่งขวาง" อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกร ก่อตั้งขึ้นเพื่อการผลิตข้าวและพืชผลทางการเกษตร เพื่อประหยัดต้นทุนและปัจจัยการผลิตต่างๆ

"กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลทุ่งขวาง" อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกร ก่อตั้งขึ้นเพื่อการผลิตข้าวและพืชผลทางการเกษตรเพื่อประหยัดต้นทุนและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ซึ่งได้รวบรวมกลุ่มสมาชิก มีทั้งหมด 32 ราย เนื้อที่ 425 ไร่ เกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิ 105 และไรซ์เบอร์รี่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เองและแปรรูปจำหน่าย กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลทุ่งขวางได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลการจัดการดินในชุมชนทุ่งขวางระดับจังหวัด และรางวัลการคัดเลือก "แปลงใหญ่" ดีเด่นระดับจังหวัด

ชูผลสำเร็จ ที่น่าภาคภูมิใจ \"กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลทุ่งขวาง\"

                                                             นายอุบล เพชรแอง

นายอุบล เพชรแอง ประธาน "กลุ่มนาแปลงใหญ่ฯ" กล่าวว่า “เมื่อเกษตรกรเข้าร่วมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทำให้มีอำนาจต่อรองในเรื่องของการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมี ที่เป็นปัจจัยการผลิต โดยกลุ่มสามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาถูก ที่กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลทุ่งขวางต้องใช้ปุ๋ยในการทำนาไม่ต่ำกว่า 6 ตัน และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ในกระบวนการผลิต โดยกลุ่มจะซื้อแล้วนำมาสำรองใช้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม
        ชูผลสำเร็จ ที่น่าภาคภูมิใจ \"กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลทุ่งขวาง\"  

นอกจากนี้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กล่าวว่า ในการเริ่มต้นก่อนการทำ"แปลงใหญ่" กลุ่มเริ่มทำจากศูนย์ข้าวชุมชนมาก่อน โดยส่งเสริมให้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วงแรกของการรวมกลุ่มจะค่อนข้างยาก การส่งเสริมให้จัดตั้ง "กลุ่มนาแปลงใหญ่"ขึ้นมา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีจึงสนับสนุนปัจจัยการผลิต(เมล็ดพันธุ์ข้าว) ทำให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มกัน มีการดำเนินการแปรรูปเป็นข้าวสารและจำหน่ายด้วยตนเอง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มากกว่าการขายข้าวให้โรงสีเพียงช่องทางเดียว ซึ่งต่อไปเกษตรกรจะพัฒนาต่อยอด อย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ชูผลสำเร็จ ที่น่าภาคภูมิใจ \"กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลทุ่งขวาง\"

logoline