ข่าว

เปิดปม โปรดเกล้าฯถอดถอนสมณศักดิ์ "พระราชพัฒนาภรณ์" ฐานหย่อนความสามารถ

เปิดปม โปรดเกล้าฯถอดถอนสมณศักดิ์ "พระราชพัฒนาภรณ์" ฐานหย่อนความสามารถ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซด์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ถอดถอนสมณศักดิ์ "พระราชพัฒนาภรณ์" ฐานหย่อนความสามารถ

(3 มกราคม 2565) เว็บไซด์ "ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เล่ม 119 ตอนที่ 1 ข เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ ความว่า

 

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระสิทธิพัฒนาภรณ์" เป็น "พระราชพัฒนาภรณ์" สุนทรวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราชสถิต ณ วัดไชโย วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดอ่างทอง ในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2548 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 นั้น 

เนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2546 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ "พระราชพัฒนาภรณ์" ออกจากตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง และเจ้าอาวาสวัดไชโย วรวิหาร พระอารามหลวง ฐานหย่อนความสามารถ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 จึงได้มีมติเห็นชอบ ให้ถอดถอน "พระราชพัฒนาภรณ์" ออกจากสมณศักดิ์ เพราะหากดำรงสมณศักดิ์อาจจะไม่งดงาม
 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถอดถอน "พระราชพัฒนาภรณ์" ออกจากสมณศักดิ์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ถอดถอน "พระราชพัฒนาภรณ์" ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

เปิดปม โปรดเกล้าฯถอดถอนสมณศักดิ์ "พระราชพัฒนาภรณ์" ฐานหย่อนความสามารถ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด