ข่าว

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศ กกต."เลือกตั้งซ่อม" หลักสี่ 30 ม.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนด"วันเลือกตั้ง" และวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 กำหนดรับสมัคร 6-10 ม.ค.ไม่เว้นวันหยุดราชการ และลงคะแนนเลือกตั้งอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๙ แทนตำแหน่งที่ว่าง


ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๙ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนด วันเลือกตั้งและวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๙แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้


ให้มีการ "เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร" เขตเลือกตั้งที่ ๙แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ ๓o มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
และค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันจันทร์ที่ ๑o มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเวลาo๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศ กกต.\"เลือกตั้งซ่อม\" หลักสี่  30 ม.ค.นี้

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศ กกต.\"เลือกตั้งซ่อม\" หลักสี่  30 ม.ค.นี้

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศ กกต.\"เลือกตั้งซ่อม\" หลักสี่  30 ม.ค.นี้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ