ข่าว

ลำปางพบผู้ป่วย "โควิด" "โอมิครอน" รายที่ 3 สั่งเข้ม Work Form Home

ลำปางพบผู้ป่วย "โควิด" "โอมิครอน" รายที่ 3 สั่งเข้ม Work Form Home
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จังหวัดลำปาง พบผู้ป่วย "โควิด" "โอมิครอน" รายที่ 3 เป็นชายไทย อายุ 38 ปี มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ โอมิครอนเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกา เร่งการสอบสวนโรคหาไทม์ไลน์ ประวัติการเดินทาง

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้แจ้งว่า เมื่อวันที่ 2 ท.ค.2565  ได้ พบผู้ป่วย "โควิด" กลายพันธุ์ "โอมิครอน" รายที่ 3 ของจังหวัดลำปาง   เป็นชายไทย อายุ 38 ปี ภูมิลำเนา ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ โอมิครอน ที่เดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ไทม์ไลน์ ประวัติการเดินทาง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโดยเร็วที่สุด 

 

ลำปางพบผู้ป่วย "โควิด" "โอมิครอน" รายที่ 3 สั่งเข้ม Work Form Home

 

ขณะที่นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แนวปฏิบัติของส่วนราชการ  และหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดลำปางจึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (Work Form Home) หรือเหลื่อม-เวลาปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม โดยมีให้มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนร้อยที่สุด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
 

 

2.ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน พิจารณาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kt (ATK) ให้แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ก่อนเข้าปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีการ คัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการตามมาตรการทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

 

ลำปางพบผู้ป่วย "โควิด" "โอมิครอน" รายที่ 3 สั่งเข้ม Work Form Home

 

3. งดหรือหลีกเสี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคน จำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ "ลฯ ที่กำหนดไว้เดิม หากมีความจำเป็น ให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ยกเว้นกรณีการงดหรือหลีกเสี่ยงการจัดกิจกรรมใดแล้ว อาจเกิดผลเสียแก่ทางราชการ ให้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ 

 

 

ลำปางพบผู้ป่วย "โควิด" "โอมิครอน" รายที่ 3 สั่งเข้ม Work Form Home

 

4. งดหรือหลีกเหลี่ยงการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ทุกกรณี และการอวยพรในเทศกาลปีใหม่   ขอให้เป็นลักษณะส่งเป็นกระเข้าอวยพรหรือบัตรอวยพรปีใหม่แทน ให้สำนักงานสาซารณสุขจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งคันหาผู้ติดเชื้อ เชิงรุกในสถานประกอบการ ชุมชน และหรือหน่วยงาน ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
 

 

 

logoline