ข่าว

ราชกิจจาฯ ขยายเวลาลดภาษีน้ำมันเครื่องบินไอพ่นช่วยธุรกิจการบินรับปีใหม่

ราชกิจจาฯ ขยายเวลาลดภาษีน้ำมันเครื่องบินไอพ่นช่วยธุรกิจการบินรับปีใหม่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ของขวัญปีใหม่ธุรกิจการบิน ราชกิจจาฯ เผยแพร่ กฎกระทรวงขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น ต่ออีก 6 เดือน เริ่ม 1 ม.ค.65

 

31ธ.ค.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่  กฎกระทรวงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  โดยเป็นการขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น จากเดิมอัตรา 4.726 บาท/ลิตร เป็น 0.20 บาท/ลิตร ต่ออีก 6 เดือน เริ่ม 1 ม.ค.-30 มิ.ย.65 จากเดิมสิ้นสุด 31 ธ.ค. 64

 

กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกควำมใน ( 2 ) ในประเภทที่ 01.04 น้ำมันเชื้อเพลิงสำ หรับเครื่องบินไอพ่น ตอนที่ 1 สินค้ำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2560  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2564  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

ราชกิจจาฯ ขยายเวลาลดภาษีน้ำมันเครื่องบินไอพ่นช่วยธุรกิจการบินรับปีใหม่

 

 

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิต สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานภายในประเทศต่อไป อีกระยะหนึ่ง เพื่อบรรเทาผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบิน อันเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ก่อนหน้านี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ รวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจสายการบินให้สามารถฟื้นฟูและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เป็นปกติให้เร็วที่

 

โดยมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ 860 ล้านบาท เนื่องจากมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 6 เดือน โดยคาดว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสายการบินในประเทศจะมีการฟื้นตัว เนื่องจากสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจส่งผลให้ยังคงมีการจ้างงานและไม่ต้องปิดตัวหรือระงับเส้นทางการเงิน

 

คลิกอ่านประกาศกฎกระทรวงฉบับเต็ม 

 

กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๔

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด