ข่าว

ด่วนเฮ ชักธงชาติได้ ราชกิจจาฯออกพ.ร.ก.คุมสารต้องห้ามทางกีฬา ประกาศใช้แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน เฮ ชักธงชาติได้ ราชกิจจาฯ ออกประกาศ พระราชกำหนด(พ.ร.ก.)แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา มีผลบังคับใช้แล้ว

หลังจากแวดวงกีฬาต้องรอคอยกันมาเป็นเวลานาน จากการที่  องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency) หรือ WADA ประกาศแบนทีมนักกีฬาทีมชาติไทย เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎการควบคุมสารต้องห้ามในนักกีฬา ทำให้ไทยไม่สามารถชักธงชาติไทยในสนามการแข่งขันกีฬานานาชาติได้ พร้อมกับเรียกร้องให้ไทยเร่งออกกฎหมายรองรับกฎองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.64  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชกำหนดนี้

 

เพื่อให้การควบคุมการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ มาตรฐานสากลตามหลักการที่ระบุไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม ในการกีฬา ซึ่งการตราพระราชกำหนดนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑ พระราชกำหนดนี้เรียกว่า "พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔"

 

มาตรา ๒ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

มีสาระสำคัญดังนี้ .....

ด่วนเฮ ชักธงชาติได้ ราชกิจจาฯออกพ.ร.ก.คุมสารต้องห้ามทางกีฬา ประกาศใช้แล้ว

 

ด่วนเฮ ชักธงชาติได้ ราชกิจจาฯออกพ.ร.ก.คุมสารต้องห้ามทางกีฬา ประกาศใช้แล้ว

 

ด่วนเฮ ชักธงชาติได้ ราชกิจจาฯออกพ.ร.ก.คุมสารต้องห้ามทางกีฬา ประกาศใช้แล้ว

ด่วนเฮ ชักธงชาติได้ ราชกิจจาฯออกพ.ร.ก.คุมสารต้องห้ามทางกีฬา ประกาศใช้แล้ว

คลิกอ่าน พ.ร.ก.ฉบับเต็ม 

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

สำหรับ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency) ซึ่งเป็นองค์กรระดับระหว่างประเทศที่กำหนดมาตรการควบคุมการใช้ สารต้องห้ามทางการกีฬาในระดับนานาชาติ ได้ปรับปรุงประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code) ทำให้บทบัญญัติบางประการแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม ทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่สอดคล้องกับประมวลกฎดังกล่าว

 

ซึ่งหากไม่มีการแก้บทบัญญัติเหล่านั้น อย่างเร่งด่วน จะส่งผลกระทบต่อการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ ในการจัดการแข่งขันมาแล้วและมีกำหนดที่จะจัดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้หลายรายการ ซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

 

กับจะทำให้ประเทศไทย ไม่สามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติใด ๆ ที่มีผลประโยชน์ตอบแทน ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศสูงได้อีกต่อไป

 

และจะถูกจำกัดสิทธิหลายประการในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน ในระดับชาติและระดับนานาชาติอีกด้วย ซึ่งรวมถึงสิทธิในการใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬา อันกระทบต่อ ชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งมวล จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็น รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำ หนดนี้

 

คลิกอ่าน พ.ร.ก.ฉบับเต็ม 

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ