ข่าว

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่งยกเลิกศบค.ส่วนหน้า คุมโควิดจังหวัดชายแดนภาคใต้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบค.ส่วนหน้า ) แล้ว

30 ธ.ค.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.64  ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 23 /๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มี ศบค.ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานพิเศษภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัด ติดตาม และบูรณาการการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ สภาพการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ดังกล่าว นั้น

 

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้คลี่คลายลง

 

โดยพนักงานเจ้าหน้ำที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการ สถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้งการดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่ดังกล่าว ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงติดเชื้อรุนแรง

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่งยกเลิกศบค.ส่วนหน้า คุมโควิดจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีทั้งจากกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้นำศาสนา และภาคประชาสังคมตามแผนปฏิบัติการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนโดยมี ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และได้รายงานต่อ ศบค. และนายกรัฐมนตรี ทราบถึงความคืบหน้าและ ผลการดำเนินงานที่ได้บรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยแล้ว

 

จึงเป็นการเหมาะสมที่จะยุติ การดำเนินการของ ศบค.ส่วนหน้า และส่งมอบภารกิจให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของ ศบค. สอดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๓) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้ง หน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19 ) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จึงให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๑๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหำรสถานการณ์โควิด - 19

 

>>>คลิกอ่านคำสั่งฉบับเต็ม 

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด