ข่าว

หนุนเกษตรกร "นาแปลงใหญ่บางปลา 2" สร้างรายได้สู่ชุมชน

หนุนเกษตรกร "นาแปลงใหญ่บางปลา2" สร้างรายได้สู่ชุมชน จากเดิมเกษตรกรยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มต่างคนต่างทำ พื้นที่โครงการ 2,538 ไร่

หนุนเกษตรกร \"นาแปลงใหญ่บางปลา 2\" สร้างรายได้สู่ชุมชน

                                                                  สัมฤทธิ์ คิมนารักษ์

นายสัมฤทธิ์ คิมนารักษ์ ประธานนาแปลงใหญ่ตำบลบางปลา2 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เดิมเกษตรกรยังไม่ได้มีการรวมกลุ่ม ต่างคนต่างทำ เมื่อรวมกลุ่มแล้ว กลุ่มจึงมาช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้ผลผลิตดี โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้ามาสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม โดยมีสมาชิกทั้งหมด 124 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 2,538 ไร่ มีผลิตภัณฑ์กลุ่ม คือ ข้าวสารบรรจุถุงพันธุ์ข้าว กข 43 สำหรับจำหน่ายให้กับสมาชิกและร้านค้า

หนุนเกษตรกร \"นาแปลงใหญ่บางปลา 2\" สร้างรายได้สู่ชุมชน

​ด้านนายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กล่าวว่า ในส่วนของแปลงใหญ่บางปลา2 ก่อนเข้าร่วมโครงการ "นาแปลงใหญ่" เกษตรกรมีการดำเนินการแบบดั้งเดิม คือ การปลูกข้าวขายโรงสีเพียงทางเดียว หลังจากศูนย์ได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าว สนับสนุนข้าวพันธุ์ต่างๆให้เกษตรกร เลือกพันธุ์ตามความต้องการในการปลูกพันธุ์ข้าวด้วยตนเอง โดยศูนย์ฯ แนะนำส่งเสริมให้ปลูกข้าวพันธุ์ กข 79 และพันธุ์ กข 43 แต่เกษตรกรจะเน้น ข้าวพันธุ์ กข 43 เป็นหลัก สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายที่สถานที่ราชการต่างๆ ร้านค้าทั่วไป และจัดทำตามคำสั่งซื้อ ซึ่งปัจจุบันนี้ ไม่สามารถผลิตได้ทัน เพราะผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นไม่จำเป็นต้องจำหน่ายเฉพาะโรงสีข้าว เพียงสถานที่เดียว
หนุนเกษตรกร \"นาแปลงใหญ่บางปลา 2\" สร้างรายได้สู่ชุมชน             

นอกจากนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีและหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการสนับสนุน เครื่องสีข้าว เครื่องแพ็คบรรจุสุญญากาศ และเครื่องเย็บกระสอบข้าวให้ทางกลุ่ม เพื่อกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการแปรรูป ส่งผลให้ทางกลุ่มเกษตรกร "นาแปลงใหญ่" ตำบลบางปลา2 ลดต้นทุนการผลิต ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

ข่าวยอดนิยม