ข่าว

รมช.มหาดไทย ย้ำจัดทำงบฯปี 66 มุ่ง "แก้จน" ลดความเหลื่อมล้ำ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นิพนธ์ รมช.มหาดไทย ย้ำจัดทำงบฯปี 66 ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประโยชน์ของประชาชน มุ่ง "แก้จน" ลดความเหลื่อมล้ำ ย้ำความปลอดภัยทางถนนและแก้น้ำเสียชุมชน

กระทรวงมหาดไทย ปักหมุดหมายเดินหน้า “แก้จน” ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ฯลฯ มาเป็นเป้าหมายสำคัญในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มหาดไทย) เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กระทรวงมหาดไทย   เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมว.มท.) เป็นประธานการประชุมฯร่วมกับสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายชุมพล เด็จดวง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

รมช.มหาดไทย ย้ำจัดทำงบฯปี 66 มุ่ง "แก้จน" ลดความเหลื่อมล้ำ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณ เป็นเรื่องสำคัญเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริงให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

 

โดยได้ให้แนวทางการจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ดังนี้

1. ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

2.ด้านความปลอดภัยทางถนน 3.การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ การจัดการสาธารณะ ลดความเหลี่ยมล้ำมุ่งแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งบูรณาการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

4. การบริหารจัดการน้ำเสีย และการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

สำหรับแนวทางการจัดทำงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องทั้ง 9 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

6. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

7. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

8. นโยบายสำคัญของรัฐบาล และ

9. โมเดลเศรษฐกิจ ECG

รมช.มหาดไทย ย้ำจัดทำงบฯปี 66 มุ่ง "แก้จน" ลดความเหลื่อมล้ำ

โดยมุ่งเน้นโครงการสำคัญประจำปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 406 โครงการ และวาระการพัฒนาที่ต้องให้ความสำคัญ 13 หมุดหมาย ตาม (ร่าง) แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ คำนึงถึงความจำเป็น/ภารกิจ/ความต้องการในพื้นที่ และแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด