ข่าว

ด่วน "ครม."ถกร่าง พ.ร.ก.วาด้า-เลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม.-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน "ครม."วันนี้ พิจารณา ร่าง พ.ร.ก.ควบคุมใช้สารต้องห้ามทางกีฬาปลดโทษ WADA แบนไทย -ร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม. เขตเลือกตั้งที่ 9 -โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ -มอบโครงการของขวัญปีใหม่ประชาชน- ถกรับมือโอไมครอนช่วงหยุดยาวปีใหม่และมาตรการปีใหม่

ในการประชุม"คณะรัฐมนตรี" วันนี้ ( 28 ธ.ค.)  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอ ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา พ.ศ.2555 พ.ศ. …. หลังเกิดกรณีที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (วาด้า) ห้ามประเทศไทยใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 ปี

 

โดยก่อนหน้านี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าจะนำเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุม"ครม."เพื่อให้พิจารณาถึงผลการเจรจากับวาด้า ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และสำนักงานกฤษฎีกา หลังจากเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา มีผลการเจรจาเป็นที่พอใจของทั้ง 2 ฝ่าย และวาด้าตอบรับการแก้ไขแล้ว และเมื่อ "ครม." เห็นชอบแล้วคาดว่ากฎหมายจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565 และหลังจากรัฐบาลดำเนินทุกขั้นตอนของการแก้ไขกฎหมายในประเทศเรียบร้อย จะประสานกับ WADA เพื่อขอให้ปลดโทษแบนประเทศไทยต่อไป

 

-ร่าง พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ….

 

กระทรวงการคลัง  จะเสนอหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุม "ครม."พิจารณา สำหรับเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนช่วงต้นปี 65 โดยได้เตรียมวงเงินไว้ 1,642 ล้านบาท 

 

ส่วนเงื่อนไขได้แก่ สัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ รายได้ต่อคนไม่เกิน1แสนบาทต่อปี ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน1 แสนบาท หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน25 ตารางวาส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร 

 

ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน10 ไร่หรือกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน1 ไร่ โดนผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า จะต้องมีการทบทวนคุณสมบัติใหม่ด้วย

 

สำหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรคนจนรอบนี้จะเพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเข้ามาช่วยคัดกรอง นอกเหนือจากเกณฑ์รายได้ส่วนบุคคล เช่น กรณีบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน1 แสนบาทต่อปี จะต้องมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน1แสนบาทด้วยคิดจากการนำรายได้ของคนทั้งหมดในครอบครัว แล้วมาหารจำนวนสมาชิกในครัวเรือน หากครัวเรือนไหนเฉลี่ยแล้วรายได้ต่อคนเกิน 1 แสนบาท ก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการทั้งหมด เพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ ไม่ให้คนที่จนไม่จริง เช่น แม่ไม่มีรายได้ แต่ลูกมีรายได้สูงเข้ามารับเงินสวัสดิการจากรัฐ

 

-การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน

 

-การถกประเด็นรับมือโอไมครอนช่วงหยุดยาวปีใหม่และมาตรการปีใหม่

และที่จับตาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมองค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ที่เครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ และกลุ่มเครือข่ายชุมชนเมือง/สลัม 4 ภาค และเครือข่ายต่างๆ รวม 19 เครือข่าย นำโดย นายจำนงค์ หนูพันธุ์ ประธานพีมูฟ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อยกเลิกร่างกฎหมายดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นการควบคุมภาคประชาชน ที่มีวาระจะเข้า "ครม."วันนี้

 

นอกจากนี้เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ "ครม." เห็นชอบ/อนุมัติ อาทิ ขอถอนร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูงและเครื่องทำความสะอาดใช้ไอน้ำ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….


-ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

 

-รายงานสรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย

 

-เรื่องเพื่อทราบ อาทิ ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 29

 

-การทบทวนสัดส่วนที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561


-ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564

 

-เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ….

 

-การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

-ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564

 

-เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ….

 

-การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


-การดำเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคีเพื่อดำเนินมาตรการเกี่ยวกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนกำไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting: MLI)

 

-การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2564

 

-ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

 

-ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ Integrated Sustainble Development of Quality of Life Based on Sufficency Economy Philosophy (SEP) ภายใต้กองทุนพิเศษ แม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

 

-วาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

-วาระสำคัญของรัฐบาล อาทิ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาตและเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

-ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ….

 

-คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 25/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20)

 

-รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

logoline