ข่าว

"กรมบัญชีกลาง" เตือนเปลี่ยนบัญชีเงินฝากก่อนพลาดเบี้ยหวัด-เงินบำนาญ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กรมบัญชีกลาง" ย้ำข้าราชการอย่าลืมเปลี่ยนบัญชีเงินฝากใหม่ก่อนพลาดรับเงินเบี้ยหวัด-เงินบำนาญ เร่งดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้

"กรมบัญชีกลาง" แจ้งข้าราชการทุกคนเปลี่ยนบัญชีใหม่ ตามที่มีการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อ “ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)” กรมบัญชีกลางจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือพลทหารกองประจำการ ที่ใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นชื่อเดิมก่อนควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

"กรมบัญชีกลาง" แจ้งเพิ่มเติมว่า เจ้าของบัญชีสามารถไปติดต่อธนาคารทหารไทยธนชาต (จำกัด) มหาชน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Payroll หรือระบบบำเหน็จบำนาญ e-Pension หรือระบบ e-Social Welfare แล้วแต่กรณี เพื่อให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งเงินเดือนพลทหารกองประจำการได้อย่างต่อเนื่อง
 

"กรมบัญชีกลาง" เตือนเปลี่ยนบัญชีเงินฝากก่อนพลาดเบี้ยหวัด-เงินบำนาญ

ขอย้ำให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน หรือพลทหารกองประจำการ เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบให้ถูกต้อง ภายในเดือนธันวาคม 2564 เนื่องจากมีผลต่อการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อให้ผู้มีสิทธิไม่ได้รับผลกระทบและได้รับเงินเดือน เบี้ยหวัด และบำนาญอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ