ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เร่งส่งเสริมโครงการแบบ "แปลงใหญ่ข้าว"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เร่งส่งเสริมโครงการแบบ "แปลงใหญ่ข้าว" ดูแลพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 56 แปลง พื้นที่รวมทั้งหมด 61,269 ไร่ ซึ่งได้รับมาตรฐาน GAP จำนวน 33 แปลง และได้รับมาตรฐานอินทรีย์ จำนวน 18 แปลง

นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เปิดเผยว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ในการส่งเสริมโครงการระบบ "ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่" ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครมีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ที่จังหวัดนครพนม ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ดูแลพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 56 แปลง พื้นที่รวมทั้งหมด 61,269 ไร่ ซึ่งได้รับมาตรฐาน GAP จำนวน 33 แปลง และได้รับมาตรฐานอินทรีย์ จำนวน 18 แปลง

 

โดย"กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว" หมู่ 6 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จ มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อรวมกันผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ และแปรรูปผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตอนแรก "กลุ่มนาแปลงใหญ่" หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไม่มีปัจจัยการผลิตใดๆ จนมีโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เข้ามา ทางหน่วยงานได้มีการมอบปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็น เมล็ดพันธุ์ดี ซึ่งจะทำให้กลุ่มเกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ดีต่อไป และมีเครื่องจักรกลการเกษตร อาทิ เครื่องหยอดข้าวแห้งชนิด8 แถว เครื่องหยอดข้าวแห้งชนิด 4 แถว ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เร่งส่งเสริมโครงการแบบ \"แปลงใหญ่ข้าว\"

นอกจากนี้กลุ่มยังได้เข้าร่วมโครงการยกระดับ "แปลงใหญ่" ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการต่อยอดการผลิตของกลุ่ม ทำให้กลุ่มมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น 

 

นางคุ้มครอง ศรีสมวงศ์ รองประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กล่าวว่า แต่ก่อนการทำนาเราจะมีการจัดตั้งเป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเกษตรกรทำนา มีสมาชิกประมาณ 50 คน การทำงานที่ผ่านมามันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เป็นปัญหาที่มีมาก่อนหน้านี้

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เร่งส่งเสริมโครงการแบบ \"แปลงใหญ่ข้าว\"

ต่อมามีโครงการระบบส่งเสริม "เกษตรแบบแปลงใหญ่" เมื่อปี 2559 ทำให้เราได้รวมกลุ่มในละแวกตำบลเดียวกัน ได้สมาชิกและแปลงนาเพิ่มขึ้น การทำนามันก็เพียงพอต่อการบริโภคและจำหน่าย เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิกับข้าวกข 6 ผลผลิตที่ได้สมาชิกจะแบ่งกันกิน แบ่งกันขายอย่างละครึ่ง คณะกรรมการนาแปลงใหญ่จะช่วยซื้อข้าวจากสมาชิกเพื่อมาบรรจุไว้ที่โรงสี และนำมาสีส่งให้กับทางตลาด คือ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โดยการแปรรูปเป็นข้าวหอมมะลิกับข้าวกล้อง 1 เดือน ส่ง 2 รอบ ปริมาณ 3-4 ตัน ราคากิโลกรัมละ 42 บาท

นอกจากนี้ทางกลุ่มได้รับเงินทุนที่กลุ่มได้จากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของทางภาครัฐ กลุ่มได้นำเงินมาซื้อรถไถ เครื่องดีดสี เครื่องผสมปุ๋ยพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ และสร้างโรงปุ๋ย ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร คอยเป็นพี่เลี้ยงมาดูแลกลุ่มตลอด ตั้งแต่การใช้เมล็ดพันธุ์ดี กระบวนการปลูก ตรวจแปลง จนถึงการเก็บเกี่ยว ให้เป็นแปลงปลอดภัย แปลงอินทรีย์ ทางกลุ่มก็รักษามาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน

 

นอกจากนี้ในกลุ่มได้มีอาชีพเสริมหลังจากทำนาปี จะปลูกพริก ข้าวโพด กลุ่มได้รับเงินทุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจะช่วยกันรักษาและช่วยกันทำให้กลุ่มของเราได้ผลผลิตมากขึ้น มีมาตรฐาน สามารถส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มแปลงใหญ่เรามีรายได้เพิ่มขึ้น

 

ทั้งนี้ในการปรับตัวของ "กลุ่มนาแปลงใหญ่" หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต เนื่องจากกลุ่มมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก จึงมีเครื่องจักรกลสมัยใหม่มาช่วย ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพการผลิต สะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกรสมาชิก ส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ